SFS 2016:500 Lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar / SFS 2016:500 Lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
160500.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av
lagar och andra författningar;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1976:633) om kun-

görande av lagar och andra författningar

dels att 2 och 4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 §, av följande lydelse.

2 §

2

I fråga om andra författningar än lagar gäller att 4�9 §§ inte tillämpas

på en författning

1. som på grund av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) inte får

lämnas ut till envar eller

2. som endast reglerar en statlig myndighets inre förhållanden eller förhål-

landet mellan statliga myndigheter inbördes, förutsatt att författningen inte
innehåller något som kan vara av väsentligt intresse för utomstående eller för
berörda arbetstagares eller uppdragstagares rättsställning.

Regeringen får meddela föreskrifter om att följande föreskrifter inte behö-

ver kungöras på det sätt som anges i 9 §:

1. Föreskrifter som avses i 41 § väglagen (1971:948).
2. Lokala trafikföreskrifter.
3. Föreskrifter med särskilda trafikregler som har meddelats av en statlig

väghållningsmyndighet.

4. Föreskrifter som avses i 3 kap. 11 § ordningslagen (1993:1617).
5. Föreskrifter om förbud mot eldning utomhus och liknande förebyggande

åtgärder mot brand som har meddelats av en länsstyrelse.

Regeringen får också meddela föreskrifter om att föreskrifter om högsta til-

låtna färdhastighet eller om bärighetsklasser för vägar inte behöver kungöras
på det sätt som anges i 6 §.

4 §

3

Lagar och förordningar ska kungöras i Svensk författningssamling.

Om möjligheten att överblicka författningsmaterialet underlättas eller det

finns andra särskilda skäl, får regeringen bestämma att en av regeringen
beslutad författning i stället ska kungöras i någon annan angiven författnings-
samling. Om det finns synnerliga skäl, får regeringen bestämma att en sådan
författning ska kungöras i någon annan angiven publikation.

1 Prop. 2015/16:157, bet. 2015/16:KU26, rskr. 2015/16:251.

2 Senaste lydelse 2009:420.

3 Senaste lydelse 1980:153.

SFS 2016:500

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

2

SFS 2016:500

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Om utomordentliga förhållanden kräver det får regeringen besluta att en

författning ska kungöras på något annat sätt än som anges i första stycket.
Den tid som annars räknas från kungörande i Svensk författningssamling ska
då i stället räknas från det kungörande som regeringen beslutat.

5 §

4

Regeringen ska se till att Svensk författningssamling publiceras elek-

troniskt på en särskild webbplats.

En författning ska anses kungjord när den har publicerats i Svensk författ-

ningssamling på webbplatsen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016 i fråga om 2 § och i övrigt den

dag som regeringen bestämmer.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för författningar som har utfärdats

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

4 Tidigare 5 § upphävd genom 1999:938.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.