SFS 1993:1607 Lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar / SFS 1993:1607 Lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
SFS 1993_1607 Lag om ändring i lagen (1976_633) om kungörande av lagar och andra författningar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1607
Utkom från trycket
den 29 december 1993

Lag
om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar
och andra författningar;

utfärdad den 9 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 § lagen (1976:633) om kungö-

rande av lagar och andra författningar2 skall ha följande lydelse.

9 §3 Författningar som beslutas av en länsstyrelse eller av någon annan
regional eller lokal statlig myndighet som är underordnad regeringen skall,
om inte annat följer av 5 § andra stycket, kungöras i författningssamlingen
för det län inom vilket myndigheten har sitt säte. Länets författningssam-
ling ges ut genom länsstyrelsens försorg.

Om utomordentliga förhållanden kräver det, kan regeringen medge att

författningen kungörs på något annat sätt än i länets författningssamling.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Göran Schäder
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94:33, bet. 1993/94:FöU3, rskr. 1993/94:71.

2

Lagen omtryckt 1989:935.

3

�ndringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.

4061

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.