SFS 1993:1624 Lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar / SFS 1993:1624 Lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
SFS 1993_1624 Lag om ändring i lagen (1976_633) om kungörande av lagar och andra författningar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1624
Utkom från trycket
den 30 december 1993

Lag
om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar
och andra författningar;

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1976:633) om kungö-

rande av lagar och andra författningar2 skall ha följande lydelse.

2 § I fråga om andra författningar än lagar gäller att 4 �9 §§ inte tilläm-
pas på en författning

1. som på grund av sekretesslagen (1980:100) inte får lämnas ut till

envar eller

2. som endast reglerar en statlig myndighets inre förhållanden eller

förhållandet mellan statliga myndigheter inbördes, förutsatt att författ-
ningen inte innehåller något som kan vara av väsentligt intresse för utom-
stående eller för berörda arbetstagares eller uppdragstagares rättsställning.

Regeringen får föreskriva dels att lokala trafikföreskrifter eller föreskrif-

ter som avses i 3 kap. 11 § ordningslagen (1993:1617) inte behöver kungö-

ras på det sätt som anges i 9 §, dels att föreskrifter om högsta tillåtna
färdhastighet inte behöver kungöras på det sätt som anges i 6 §.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Göran Schäder
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1992/93:210, bet. 1993/94: JuU1, rskr. 1993/94:1.

2

Lagen omtryckt 1989:935.

4096

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.