SFS 1994:1692 Lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar / SFS 1994:1692 Lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
SFS 1994_1692 Lag om ändring i lagen (1976_633) om kungörande av lagar och andra författningar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6251

SFS 1994:1692
Utkom från trycket
den 29 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar
och andra författningar;

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1976:633) om kungö-

rande av lagar och andra författningar2 skall ha följande lydelse.

1 § Författningar som har beslutats av riksdagen, regeringen eller kyrko-

mötet eller av en myndighet under regeringen, riksdagen eller kyrkomötet
skall kungöras enligt denna lag, om inte annat följer av 2 §. Detsamma

gäller de internationella överenskommelser och de ändringar i sådana som
enligt författning skall gälla som svensk rätt.

Med författningar skall i denna lag förstås lagar, förordningar och andra

rättsregler som i 8 kap. regeringsformen betecknas som föreskrifter.

Rättsakter som innefattar föreskrifter beslutade av Europeiska gemen-

skaperna och som enligt lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges
anslutning till Europeiska unionen gäller här i landet kungörs i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.

1

Prop. 1994/95:19, bet. 1994/95:KU17, rskr. 1994/95:64.

2

Lagen omtryckt 1989:935.

background image

SFS 1994:1692

Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning

av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Schäder
(Justitiedepartementet)

6252

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.