SFS 2003:244 Lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar / SFS 2003:244 Lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
030244.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av
lagar och andra författningar;

utfärdad den 22 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6, 9, 10 och 12 §§ lagen

(1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar skall ha följande
lydelse.

6 § Författningar som beslutas av centrala myndigheter under regeringen
skall kungöras i den författningssamling som myndigheten enligt regering-
ens beslut låter ge ut eller, om en sådan författningssamling saknas, i någon
annan av regeringen bestämd författningssamling som ges ut genom en cen-
tral myndighets försorg.

Om författningen skall gälla endast inom ett eller några län, kan myndig-

heten besluta att författningen i stället skall kungöras i det berörda länets för-
fattningssamling.

Om det inte finns någon författningssamling i vilken kungörandet kan

ske, skall författningen kungöras i Svensk författningssamling. I övrigt får
en sådan författning som avses i första stycket kungöras i Svensk författ-
ningssamling endast när det av särskilda skäl anses vara den lämpligaste åt-
gärden.

9 §

2 Författningar som beslutas av en länsstyrelse eller av någon annan re-

gional eller lokal statlig myndighet som är underordnad regeringen skall
kungöras i författningssamlingen för det län inom vilket myndigheten har
sitt säte. Länets författningssamling ges ut genom länsstyrelsens försorg.

Om utomordentliga förhållanden kräver det, kan regeringen medge att

författningen kungörs på något annat sätt än i länets författningssamling.

10 § Om kungörandet av kommunala författningar gäller vad som är sär-
skilt föreskrivet.

12 § Om författning, som har kungjorts i författningssamling som avses i
denna lag, upphävs eller ändras efter överklagande, skall den myndighet
som har ombesörjt kungörandet låta kungöra upphävandet eller ändringen i
de former i vilka författningen ursprungligen kungjordes.

1 Prop. 2002/03:62, bet. 2002/03:KU23, rskr. 2002/03:164.

2 Senaste lydelse 1993:1607.

SFS 2003:244

Utkom från trycket
den 5 juni 2003

background image

2

SFS 2003:244

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.