SFS 2000:421 Lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar / SFS 2000:421 Lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
000421.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av
lagar och andra författningar;

utfärdad den 31 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande i fråga om lagen (1976:633)

om kungörande av lagar och andra författningar

2

dels

att i 3 och 8 §§ orden ⬝riksdagens förvaltningskontor⬝ skall bytas ut

mot ⬝riksdagsförvaltningen⬝,

dels

att i 8 § ordet ⬝förvaltningskontoret⬝ skall bytas ut mot ⬝riksdagsför-

valtningen⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

1

1999/2000:TK2, bet. 1999/2000:KU19, rskr. 1999/2000:214.

2

Lagen omtryckt 1989:935.

Senaste lydelse av
3 § 1999:938.

SFS 2000:421

Utkom från trycket
den 14 juni 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.