SFS 2005:517 Lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar / SFS 2005:517 Lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
050517.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av
lagar och andra författningar;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1976:633) om kungö-

rande av lagar och andra författningar

2 skall ha följande lydelse.

2 §

3 I fråga om andra författningar än lagar gäller att 4�9 §§ inte tillämpas

på en författning

1. som på grund av sekretesslagen (1980:100) inte får lämnas ut till envar

eller

2. som endast reglerar en statlig myndighets inre förhållanden eller förhål-

landet mellan statliga myndigheter inbördes, förutsatt att författningen inte
innehåller något som kan vara av väsentligt intresse för utomstående eller
för berörda arbetstagares eller uppdragstagares rättsställning.

Regeringen får meddela föreskrifter om att följande föreskrifter inte behö-

ver kungöras på det sätt som anges i 9 §:

1. Föreskrifter som avses i 41 § väglagen (1971:948).
2. Lokala trafikföreskrifter.
3. Föreskrifter med särskilda trafikregler som har meddelats av en statlig

väghållningsmyndighet.

4. Föreskrifter som avses i 3 kap. 11 § ordningslagen (1993:1617).
Regeringen får också meddela föreskrifter om att föreskrifter om högsta

tillåtna färdhastighet eller om bärighetsklasser för vägar inte behöver kungö-
ras på det sätt som anges i 6 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:87, bet. 2004/05:TU14, rskr. 2004/05:249.

2 Lagen omtryckt 1989:935.

3 Senaste lydelse 1993:1624.

SFS 2005:517

Utkom från trycket
den 22 juni 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.