SFS 1999:938 Lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar / SFS 1999:938 Lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
990938.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av
lagar och andra författningar;

utfärdad den 25 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1976:633) om kun-

görande av lagar och andra författningar

2

dels

att 5 § skall upphöra att gälla,

dels

att 1 och 3 §§ skall ha följande lydelse.

1 §

3

Författningar som har beslutats av riksdagen eller regeringen eller av

en myndighet under regeringen eller riksdagen skall kungöras enligt denna
lag, om inte annat följer av 2 §. Detsamma gäller de internationella överens-
kommelser och de ändringar i sådana som enligt författning skall gälla som
svensk rätt.

Med författningar skall i denna lag förstås lagar, förordningar och andra

rättsregler som i 8 kap. regeringsformen betecknas som föreskrifter.

Rättsakter som innefattar föreskrifter beslutade av Europeiska gemen-

skaperna och som enligt lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges an-
slutning till Europeiska unionen gäller här i landet kungörs i Europeiska ge-
menskapernas officiella tidning.

3 §

För kungörande av författningar skall finnas

1. Svensk författningssamling,
2. författningssamlingar för centrala myndigheter under regeringen,
3. författningssamlingar för riksdagens förvaltningskontor och för förvalt-

ningsmyndigheter under riksdagen,

4. en författningssamling för varje län.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45.

2

Lagen omtryckt 1989:935.

Senaste lydelse av 5 § 1992:347.

3

Senaste lydelse 1994:1692.

SFS 1999:938

Utkom från trycket
den 3 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.