SFS 2010:1425 Lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar / SFS 2010:1425 Lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
101425.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av
lagar och andra författningar;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1976:633) om kungö-

rande av lagar och andra författningar

2 ska ha följande lydelse.

1 §

3

Författningar som har beslutats av riksdagen eller regeringen eller av

en myndighet under regeringen eller riksdagen ska kungöras enligt denna
lag, om inte annat följer av 2 §. Detsamma gäller de internationella överens-
kommelser och de ändringar i sådana som enligt författning ska gälla som
svensk rätt.

Med författningar ska i denna lag förstås lagar, förordningar och andra

rättsregler som i 8 kap. regeringsformen betecknas som föreskrifter.

Rättsakter som innefattar föreskrifter beslutade av Europeiska unionen

och som enligt lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till
Europeiska unionen gäller här i landet, kungörs i Europeiska unionens offici-
ella tidning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29.

2 Lagen omtryckt 1989:935.

3 Senaste lydelse 1999:938.

SFS 2010:1425

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.