SFS 1977:439

770439.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:439

om kommunal energiplanering;

trycket

den 31 juni 1 977

Utfärdad den 9 juni 1977.

Enligt r iksdagens beslut' föreskrives följande.

1 § Kommun skall i sin planering främja hushållningen med ene rgi samt

verka för en säker och tillräcklig energitillförsel.

2 8 Kommun skall vid sin planering undersöka förutsättningarna att ge­

nom s amverkan med annan kommun eller betydande intressent på e ner­

giområdet såsom processindustri eller kraftföretag gemensamt lösa frågor

som har betydelse för hushållningen med ene rgi eller för energitillförseln.

Finnes förutsättning för sådan gemensam lösning föreligga, skall den tagas

till v ara i plane ringen.

3 8 Den som bedriver verksamhet i vilken an vändes större mängd energi

eller den som yrkesmässigt producerar eller distribuerar energi skall på be­
gäran lämna kommun de uppgifter som behövs för planeringen.

Kommun skall på begäran bereda den som är uppgiftsskyldig enligt

första stycket tillfälle a tt överlägga med kommunen om energifrågor som

har väsentlig betydelse för honom.

Vid tillämpning av första stycket skall iakttas att den som är uppgifts­

skyldig ej betungas onödigt.

4 8 Fullgöres ej uppgiftsskyldighet enligt 3 8. får länsstyrelsen vid vite

kalla den uppgiftsskyldige till överläggning med k ommunen, om denna be­

gär det.

5 § Vad någon på grund av denna lag fått veta om näringsidkares affärs-
eller driftförhållanden får han ej obehörigen yppa eller utnyttja.

6 8 Talan mot beslut om föreläggande av vite föres hos kammarrätten
genom besvär.

' Prop. 1976/77:129, CU 39, rskr 338.

1055

¬

background image

SFS 1977:439

7 § Kommun är skyldig atl på begäran av myndighet som regeringen be­

stämmer lämna myndigheten uppgifter om fuilgörandet av kommunens

skyldighet enligt 1 eller 2 §.

Denna lag trä der i kraft den I juli 1977 .

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

OLOF JOHANSSON
(Industridepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.