SFS 1985:47

850047.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:47

om ändring i lagen (1977:439) om kommunal

Utkom från trycket

energiplanering;

den 12 febman i98 5

utfärdad den 31 januari 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 § lagen (1977:439) om kommu­

nal energiplanering skall ha nedan angivna lydelse.

3

I varje kommun skall det finnas en aktuell plan för tillförsel, distri­

bution och användning av energi i kommunen.

Planen beslutas av kommunfullmäktige

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986 .

BIRGITTA DAHL

Per Nyqvist

(Industridepartementet)

'Prop. 1984/85:5, BoU 1984/85:6, rskr82.

^Senaste lydelse 1981:601.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.