SFS 2017:1031 Lag om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1977:439) om kommunal energiplanering / SFS 2017:1031 Lag om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering
171031.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1977:439) om kommunal
energiplanering;

utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (1977:439) om kommunal

energiplanering ska ha följande lydelse.

8 §

2

Om en plan som upprättas enligt denna lag kan antas medföra en bety-

dande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras, beslut fattas,
information lämnas samt övervakning och samordning ske enligt 6 kap. 9�19
och 46 §§ miljöbalken.

Frågan om huruvida planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

ska avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 7 och 8 §§ miljöbalken efter att
kommunen har gjort en undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken och före-
skrifter som har meddelats i anslutning till den bestämmelsen. En sådan un-
dersökning behöver inte göras och ett sådant beslut behöver inte fattas om frå-
gan om betydande miljöpåverkan är avgjord genom föreskrifter som reger-
ingen har meddelat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och bedöm-

ningen av ärenden om planer som har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20.

2 Senaste lydelse 2004:602.

SFS 2017:1031

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.