SFS 2014:721 Lag om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor / SFS 2014:721 Lag om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
140721.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för
vissa trafikfrågor;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (1978:234) om nämnder

för vissa trafikfrågor ska ha följande lydelse.

6 §

2

En nämnds beslut enligt 1 § får överklagas till länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut får överklagas till Transportstyrelsen. Styrelsens be-

slut får inte överklagas.

De statliga väghållningsmyndigheterna och Polismyndigheten får över-

klaga en nämnds eller länsstyrelsens beslut enligt 1 §.

Regeringen får föreskriva om inskränkningar i rätten att överklaga beslut

enligt 1 §.

En nämnds beslut enligt 4 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2008:1363.

SFS 2014:721

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.