SFS 1984:880

840880.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984; 880

om ändring i lagen (1978:234) om traOknämnd;

utkom från trycket

den 11 december 1984

utfardad den 29 november 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 och 4 §§ lagen (1978:234) om

trafiknämnd skall ha nedan angivna lydelse.

1 § I den utsträckning som regeringen med stöd av 2 § lagen (1975:88)

med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och

kommunikationer har överlåtit åt kommun att meddela föreskrifter som

avses i 1 § f örsta stycket 8 nämnda lag, skall denna uppgift inom kom­

munen handhavas av en trafiknämnd.

I den omfattning som regeringen har bemyndigat kommuner att pröva

frågor om undantag från föreskrifter enligt första stycket eller om parke­

ringstillstånd på grund av sådana föreskrifter skall även denna uppgift
handhas av trafiknämnden.

4 § En trafiknämnds beslut enligt 1 § f år överklagas hos länsstyrelsen
genom besvär.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen genom besvär.

Vägverket, trafiksäkerhetsverket och polismyndigheterna får överklaga

trafiknämndens eller länsstyrelsens beslut enligt 1 §.

Regeringen får föreskriva om inskränkningar i rätten att överklaga beslut

enligt 1 §.

Denna lag träder i kra ft den 1 januari 1985.

På regeringens vägnar

CURT BOSTR�M

S-E Sigfridsson
(Kommunikationsdepartementet)

' Prop. 1984/85; 14, TU 5. rskr 14.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.