SFS 1986:1247

861247.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1247 Lag

Utkom från trycket

om ändring i lagen (1978:234) om trafiknämnd;

den 29 december 1986

utfärdad den 16 december 1986 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § lagen (1978: 234) om ti'afik-

nämnd skall ha följande lydelse.

4

En trafiknämnds beslut enligt 1 § får överklagas hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut far överklagas hos trafiksäkerhetsverket. Verkets

beslut i ärendet får inte överklagas.

Vägverket och polismyndigheterna far överklaga trafiknämndens eller

länsstyrelsens beslut enligt 1 §.

Regeringen får föreskriva om inskränkningar i rätten att överklaga beslut

enligt 1 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987 . I fråga om överklagande av

beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

SVEN HULTERSTR�M

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

' Prop. 1986/87; 34. TU 9, rskr. 75.

Senaste lydelse 1984:880.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.