SFS 1991:355

910355.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Z'

SFS 1991:355 Lag

Utkom från ti7cket

0111 ändring i lagen (1978:234) om traflknämnd;

den 28 maj 1991

utfärdad den 16 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1978:234) om

trafiknämnd

dels att nuvarande 4 § skall betecknas 6 §,

dels all det i lag en skall införas två nya paragrafer, 4 och 5 §§, av följande

lydelse,

dels att den nya 6 § skall ha följande lydelse.

4

1 sådana ärenden om undantag från föreskrifter om trafik på väg

eller i terräng som avses i I § andra stycket får trafiknä mnden ta ut avgifter

av sökandena.

5 § Grunderna för beräkningen av avgifter enligt 4 § skall anges i en taxa
som beslutas av kommunfullmäktige.

En avgift får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnader i

ärenden av det slag som avgiften gäller.

Avgifterna ftr tas ut i förskott.

6

En trafiknä mnds beslut enligt 1 § får överklagas hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos trafiksäkerhetsverket. Verkets

beslut i ärendet får inte överklagas.

Vägverket och polismyndigheterna får överklaga trafiknämndens eller

länsstyrelsens beslut enligt I §.

Regeringen får föreskriva om inskränkningar i rätten att överklaga be­

slut enligt 1 §.

I

En trafikn ämnds beslut enligt 4 § får överklagas hos kamm arrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 ju li 1991 och gäller ärenden där ansökan

har gjorts efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Lotty Nordling

(Civildepartementet)

' Prop, 1990/91:157. KU37, rskr. 258.

' Scna.stc lydelse 1 986:1247,

598

' Senaste lydelse av Rirulvarandc 4 § 1986:1 247.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.