SFS 1991:902

910902.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:902 Lag

Utkom från trycket

001 äfidriiig i lagen (1978:234) om trafiknämnd;

den 26 juni 1991

utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1978:234) om

trafiknämnd^

dels att 3 § skall upphöra att gälla,
dels att 2 § skall ha följan de lydelse.

2 § I varje kommun skall det finnas en eller flera nämnder som skall

fullgöra de uppgifter som avses i 1 §. För en sådan nämnd gäller vad som är
föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900).

Denna lag träder i kraft den i januari 1992.

På regeringens vägnar

BENGT K.�&. JOHANSSON

Lotty Nordling

(Civildepartementet)

1544

' Prop. 1990/9): 117. KU38. rskr. 360.

^ Senaste lydelse av 3 § 1986: 1176.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.