SFS 1992:1721

921721.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1721

om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa

utkom från trycket

trafikfrågor;

december 1992

utfärdad den 21 december 1992.

Enligt riksda gens beslut' föreskrivs att 4 § lagen (1978:234) om nämn­

der for vissa trafikfrågor^ skall ha följande lydelse.

4

I ärenden som avses i 1 § andra stycket får trafiknämnden ta ut

avgifter av sökandena dock inte i fråga om parkeringstillstånd för rörelse­

hindrade.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Anders lacobjeus
(Kommunikationsdepartementet)

' Prop. 1992/93; 132, bet. 1992/93: TU 11, rskr. 1992/93:152.

^ Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:1675.

' Senaste lydelse 1991:1675.

4021

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.