SFS 1995:43 Lag om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor / SFS 1995:43 Lag om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
SFS 1995_43 Lag om ändring i lagen (1978_234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

39

SFS 1995:43
Utkom från trycket
den 31 januari 1995

Lag
om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för
vissa trafikfrågor;

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (1978:234) om nämn-

der för vissa trafikfrågor2 skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:1675.

background image

SFS 1995:43

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

INES UUSMANN

Anders Iacobæus
(Kommunikationsdepartementet)

3

Senaste lydelse 1992:1649.

40

6 § 3 En nämnds beslut enligt 1 § får överklagas hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Vägverket. Verkets beslut får

inte överklagas.

De statliga väghållningsmyndigheterna och polismyndigheterna får

överklaga en nämnds eller länsstyrelsens beslut enligt 1 §.

Regeringen får föreskriva om inskränkningar i rätten att överklaga

beslut enligt 1 §.

En nämnds beslut enligt 4 § får överklagas hos allmän förvaltnings-

domstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.