SFS 2014:613 Lag om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1979:377) om registrering av båtar / SFS 2014:613 Lag om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
140613.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1979:377) om registrering av
båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 § lagen (1979:377) om registre-

ring av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m. ska ha följande lydelse.

15 §

2

Kustbevakningen, Tullverket och Polismyndigheten biträder register-

myndigheten med att vaka över att bestämmelser i lag eller annan författning
om båtregistrering och båtidentifiering följs. Dessa myndigheter har, liksom
registermyndigheten, för detta ändamål rätt till tillträde till båt. De ska under-
rätta registermyndigheten om försummelser att följa bestämmelserna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2001:379.

SFS 2014:613

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.