SFS 1979:377

790377.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:377

Lag

Utkom från trycket

OM registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m. m.;

den ISju ni 1979

Utfärdad den 31 maj 197 9.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Registrering enligt denna lag sker i det båtregister som avses i 2 § sjö­
lagen (1891: 35 s. 1).

Båtregisterärenden är ärenden om
1. registrering eller avregistrering av båt,

2. anteckning av båtförvärv,
3. annan införing i båt registret, som sker på grund av föreskrift i lag el­

ler annan författning.

2 § Som ägare av båt anses även den som innehar båt på grund av för­

värv med förbehåll om å tertaganderätt.

Bestämmelserna om förvärv av båt gäller också förvärv av andel i båt.

Registrering och anteckning av förvärv
3 § Registrering i bå tregistret sker under igenkänningssignal som avses i
8 § sjölagen (1891: 35 s. 1).

4 § 1 båtregistret skall införa s varje svensk båt, som används yrkesmäs­

sigt till befordran av gods eller passagerare, till bogsering eller bärgning,

till fiske eller annan fångst i saltsjön eller till uthyrning till allmänheten och

vars skrov har en största längd av minst sex meter. �ven mindre passage­

rarbåt skall införas i båtre gistret, om den är konstruerad så att den kan föra

fler än tolv passagerare.

Första stycket gäller också utländsk båt, som vanligen är förlagd till

svensk hamn och vars ägare är bosatt i Sverige.

Regeringen få r efter överenskommelse med främ mande makt förordna

om registreringsplikt även för annan fiskebåt än som avses i första stycket.

5 § Annan svensk båt än som avses i 4 § får införas i båtregistret, om

dess skrov har en största längd av minst sex meter eller om det med hän­

syn till båtens typ och användning, dess tilldelning av anropssignal för ra­

diostation eller eljest finns särskilda skäl att den registreras.

6 8 �gare av båt, som är registreringspliktig men ej införd i båtregistret,

skall skriftligen inom en månad från det båten blev registreringspliktig i

hans hand anmäla båten för registrering.

838

' Prop. 1978/79: 98. LU 2 0, rskr 340.

¬

background image

Den som har förvärvat registrerad båt skal) skriftligen inom en månad

SFS 1979: 377

från förvärvet anmäla detta för anteckning i båtregistret, Den som anmäler

båt för registrering anses därmed också anmäla sitt förvärv för anteckning i

registret. Dödsbo är inte skyldigt att anmäla förvärv av båt från den avlid­
ne.

Fullgörs ej skyldighet att anmäla båt för registrering eller att anmäla båt-

förvärv för anteckning i båtregistre t får registermyndigheten förelägga den

försumlige att fullgöra skyldigheten, I föreläggande får vite sät tas ut. Fråga

om utdömande av vitet prövas av registermyndigheten.

Avregistrering

7 § Båt skall av registreras, om den

1, förolyckats, huggits upp eller förstörts,

2. på grund av överlåtelse eller eljest ej längre är registreringsbar,
3. försvunnit eller övergivits till s jöss och sedan ej hörts av under tre

månader,

4, ej är registreringspliktig och av ägaren anmäls för avregistrering.

8 § Anmälan om avregistrering skall ske skriftligen.

Skall båt avregistreras enligt 7 § 1 -3 är ägaren skyldig att inom en må­

nad hos registermyndigheten anmäla båten for avregistrering. Upphör re­

gistrerad båt genom överlåtelse att vara registreringsbar, svarar förutva­

rande ägaren jämte förvärvaren för att båten anmäls för avregistrering.

Den som underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt andra stycket

skall dömas till böter , högst femhundra kronor.

9 § Föreligger sådana omständigheter att båt skall avregistreras enligt

7 § 1-3, får registermyndigheten självmant låta avregistrera båten.

Förfarandet i båtre gisterärenden

10 § För behandlingen av båtregisterärenden gäller bestämmelserna om

tvistemål i tillämpliga d elar i den mån e j annat följer av denna lag. Rege­

ringen meddelar närmare föreskrifter om förfarandet i bå tregisterärenden

och får därvid föreskriva skyldighet för enskild att till registermyndigheten
anmäla förhållande som m yndigheten behöver känna till för ändamålsenlig

registerföring.

11 § Frågan om vem som skall vara införd i båtregistret som ägare till

viss båt avgörs av registermyndigheten med h änsyn till omständigheterna

och de krav en ändamålsenlig registerföring ställer.

När ett ärendes beredning ger anledning därtill, får sökanden föreläggas

att lämna de ytterligare uppgifter som bedöms nödvändiga. I föreläggande

f?ir vite sättas ut. Fråga om utdömande av vitet prövas av registermyndig­

heten.

12 § Hos registermyndigheten fors dagbok över båtregisterärenden.

Handlingar i sådana ärenden sammanförs i ak ter.

839

¬

background image

⬢ ⬢ K-

V '

SFS 1979:377

13 § Besluu som innebär att anmälan i båtre gisterärende bifalls, införs i

registret. Innebär beslut att anmälan ej bifalls, antecknas beslutet och skä­
len för detta i dagboken eller a kten.

Har beslut i båtregisterärende gått sökanden emot, underrättas denne

genast om beslutet. 1 underrättelsen anges det skäl för beslutet som har an­

tecknats i dagboken eller akten och vad den som vill fullfölja talan mot be­
slutet skall iakttaga.

Besvär

14 § Talan mot beslut i båtr egisterärende förs i h ovrätten. Besvärstiden
är två veckor från den dag då beslutet meddelades. Besvärsinlagan skall

inges till registerm yndigheten.

När slutligt beslut med anledning av b esvären har vunnit laga kraft, görs

anteckning i registr et om beslutets innehåll.

Biträde åt registermyndigheten
15 § Sjöfartsverket, tullverket och polismyndighet biträder registermyn­
digheten med att vaka över att bestämmelser i lag eller annan författning
om båtregistrering och båtidentifiering efterlevs. De har för detta ändamål

tillträde till båt . De skall und errätta registermyndigheten om försummelser

att efterleva bestämmelserna,

840

Denna lag trä der i kraft den 1 juli 1979.

Genom lagen upp hävs båtregistreringslagen (1975:604).

Beror förvärv av villkor, som innefattar förbehåll om återtaganderätt,

skall frist för anmälan av förvärvet ej i något fall räknas från dag före
ikraftträdandet. Motsvarande gäller i fråga om frist för anmälan för regist­
rering av nybyggd båt eller av sådan utländsk båt som avses i 4 § andra
stycket eller av båt som utgör tillbehör till annat fartyg.

Båt som har upptagits i skep psregistret enligt punkt 5 övergångsbestäm­

melserna till lagen (1973: 1064) om ändring i sjölagen (1891: 35 s. 1) skall ej
införas i båtregistret. Avförs båten ur skeppsregistret enligt denna före­
skrift, skall den införas i bå tregistret, om den är registreringspliktig enligt
denna lag. �r den icke registreringspliktig, skall den ändå införas i båtre­

gistret, om ej ägaren har begärt annat.

På regeringens vägnar

OLA ULLSTEN

SVEN ROMANUS
(Justitiedepartementet)

/

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.