SFS 1988:442

880442.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:442

öm ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar

Utkom från trycket

för yrkesmässig sjöfart m. m.;

den i5juni i988

utfärdad den 26 maj 1 988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 15 § lagen (1979:377) om regist­

rering av båtar för yrkesmässig sjöfart m. m. skall ha följande lydelse.

15 § Sjöfartsverket, kustbevakningen, tullverket och polismyndighet bi­

träder registermyndigheten med att vaka över att bestämmelser i lag eller

annan författning om båtregistrering och båtidentifiering efterlevs. De har
för detta ändamål tillträde till båt. De skall underrätta registermyndigheten

om försummelser att efterleva bestämmelserna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Magnus Göransson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1987/88:142, FöU 10, rskr. 299.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.