SFS 1991:309

910309.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

v

-

Lag

SFS 1991:309

om ändring i lagen (19 79:377) om registrering av båtar

utkom från trycket

for yrkesmässig sjöfart m. m.;

23 maj 1991

utfärdad den 18 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 8 § lagen (1979:377) om registre­

ring av båtar för yrkesmässig sjöfart m. m. skall ha följande lydelse.

8

Anmälan om avregistrering skall ske skriftligen.

Skall båt avreg istreras är ägaren skyldig att inom en månad hos register­

myndigheten anmäla båten för avregistrering. Skall en båt på grund av

överlåtelse ej längre vara införd i båtreg istret, svarar förutvarande ägaren
jämte förvärvaren för att båten anmäls för avregistrering.

Den som underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt andra stycket

döms till penningböter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Stefan Strömberg
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1990/91:68, JuU 10, rskr. 155.

'Senaste lydelse 1987:774.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.