SFS 1997:267 Lag om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1979:377) om registrering av båtar / SFS 1997:267 Lag om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
SFS 1997_267 Lag om ändring i lagen (1979_377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:267
Utkom från trycket
den 10 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1979:377) om registrering
av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.;

utfärdad den 29 maj 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1979:377) om re-

gistrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

dels att 4, 5 och 7 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det skall föras in en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

4 §2 I båtregistret skall föras in varje båt som anges i andra stycket, om bå-
ten används yrkesmässigt till befordran av gods eller passagerare, till bogse-
ring eller bärgning, till fiske eller annan fångst eller till uthyrning till allmän-
heten och båtens skrov har en största längd av minst fem meter. �ven mindre
passagerarbåtar skall föras in i båtregistret, om de är konstruerade så att de
kan föra fler än tolv passagerare.

Första stycket gäller varje båt som

1. skall anses som svensk enligt 1 kap. 1 § eller 1 b § första stycket sjöla-

gen (1994:1009),

2. vanligen finns i Sverige och vars ägare är bosatt här, eller
3. uppfyller de förutsättningar som anges för skepp i 2 kap. 1 § andra

stycket 1 sjölagen och vars ägare anmäler båten för registrering.

Regeringen får efter överenskommelse med främmande makt förordna om

registreringsplikt även för annan fiskebåt än som avses i första stycket.

5 §3 En båt som skall anses som svensk enligt 1 kap. 1 § eller 1 b § första
stycket sjölagen (1994:1009) eller som uppfyller de förutsättningar som
anges för skepp i 2 kap. 1 § andra stycket 1 sjölagen får även i andra fall än
som anges i 4 § föras in i båtregistret, om dess skrov har en största längd av
minst fem meter eller om det med hänsyn till båtens typ och användning,
dess tilldelning av anropssignal för radiostation eller annars finns särskilda
skäl att den registreras.

5 a § En båt som uppfyller de förutsättningar som anges för skepp i 2 kap.

1 § andra stycket 2 sjölagen (1994:1009) skall föras in i båtregistret, om äga-

ren anmäler båten för registrering.

7 §4 En registrerad båt skall avregistreras, om den

1. förolyckats, huggits upp eller annars förstörts,

2. på grund av överlåtelse eller av andra skäl inte längre kan vara införd i

båtregistret,

3. försvunnit eller övergetts till sjöss och sedan inte hörts av under tre må-

nader,

4. inte är registreringspliktig och ägaren anmäler båten för avregistrering

hos registermyndigheten.

1

Prop. 1996/97:130, bet. 1996/97:LU16, rskr. 1996/97:243.

2

Senaste lydelse 1987:774.

3

Senaste lydelse 1992:1655.

4

Senaste lydelse 1992:1655.

473

background image

474

SFS 1997:267

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Göran Karlstedt
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.