SFS 2001:379 Lag om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1979:377) om registrering av båtar / SFS 2001:379 Lag om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
010379.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1979:377) om registrering av
båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.;

utfärdad den 23 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1979:377) om re-

gistrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

2

dels

att i rubriken före 10 § samt i 12 och 13 §§ ordet ⬝båtregisterärende⬝

i olika böjningsformer skall bytas ut mot ⬝båtregistreringsärende⬝ i motsva-
rande form,

dels

att i 3�5 a, 7 och 11 §§ samt i övergångsbestämmelserna ordet ⬝båtre-

gistret⬝ skall bytas ut mot ⬝fartygsregistrets båtdel⬝,

dels

att i övergångsbestämmelserna ordet ⬝skeppsregistret⬝ skall bytas ut

mot ⬝fartygsregistrets skeppsdel⬝,

dels

att i 13 § ordet ⬝registret⬝ skall bytas ut mot ⬝fartygsregistrets båt-

del⬝,

dels

att 1, 6, 10, 14 och 15 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 14 a och 14 b §§, av

följande lydelse.

1 §

3

Registrering enligt denna lag sker i båtdelen i det fartygsregister som

avses i 1 kap. 2 § andra stycket sjölagen (1994:1009).

Båtregistreringsärenden är ärenden om
1. registrering eller avregistrering av båt,
2. anteckning av båtförvärv,
3. annan införing i fartygsregistrets båtdel, som sker på grund av föreskrift

i en lag eller annan författning.

6 §

�gare av en båt som är registreringspliktig men inte införd i fartygsre-

gistrets båtdel, skall skriftligen inom en månad från det att båten blev regist-
reringspliktig i hans hand anmäla båten för registrering.

Den som har förvärvat registrerad båt skall skriftligen inom en månad från

förvärvet anmäla detta för anteckning i fartygsregistrets båtdel. Den som an-
mäler båt för registrering anses därmed också anmäla sitt förvärv för anteck-

1

Prop. 2000/01:88, bet. 2000/01:JuU24, rskr. 2000/01:223.

2

Senaste lydelse av

3 § 1994:1021
4 § 1997:267
5 § 1997:267
5 a § 1997:267
7 § 1997:267.

3

Senaste lydelse 1994:1021.

SFS 2001:379

Utkom från trycket
den 12 juni 2001

background image

2

SFS 2001:379

ning i registret. Dödsbo är inte skyldigt att anmäla förvärv av båt från den
avlidne.

Registermyndigheten får förelägga den som har försummat sin anmäl-

ningsskyldighet enligt första eller andra stycket att fullgöra denna skyldig-
het. I ett föreläggande får vite sättas ut. Fråga om utdömande av vitet prövas
av registermyndigheten.

10 §

Vid behandlingen hos registermyndigheten av båtregistreringsären-

den tillämpas inte bestämmelserna i 27 och 28 §§ förvaltningslagen
(1986:223).

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om förfarandet i båtregistre-

ringsärenden och får därvid föreskriva skyldighet för enskild att till register-
myndigheten anmäla förhållande som myndigheten behöver känna till för
ändamålsenlig registerföring.

14 §

4

Ett beslut av registermyndigheten i ett båtregistreringsärende får

överklagas till Stockholms tingsrätt av den som beslutet rör, om det har gått
honom eller henne emot. Ett beslut som inte är slutligt får överklagas endast
i de fall som avses i 37 § lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Vid överklagande tillämpas lagen om domstolsärenden, om inte annat föl-

jer av denna lag.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten.

14 a §

Den som vill överklaga ett beslut av registermyndigheten skall göra

det skriftligen. Skrivelsen skall ges in till registermyndigheten.

Om överklagandet avser ett slutligt beslut, skall skrivelsen ha kommit in

till registermyndigheten inom tre veckor från den dag en underrättelse eller
ett bevis om beslutet hölls tillgängligt för sökanden. Skrivelsen får dock all-
tid ges in inom fyra veckor från den dag då beslutet meddelades.

I fråga om klagotid för överklagande av sådant beslut som avses i 37 § la-

gen (1996:242) om domstolsärenden tillämpas bestämmelserna i 38 § första
och andra styckena samma lag.

14 b §

När ett slutligt beslut med anledning av ett överklagande har vunnit

laga kraft, skall beslutets innehåll antecknas i fartygsregistrets båtdel.

15 §

5

Kustbevakningen, Tullverket och polismyndigheterna biträder regis-

termyndigheten med att vaka över att bestämmelser i lag eller annan författ-
ning om båtregistrering och båtidentifiering följs. De angivna myndighe-
terna har, liksom registermyndigheten, för detta ändamål rätt till tillträde till
båt. De skall underrätta registermyndigheten om försummelser att följa be-
stämmelserna.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2001.
2. Vid överklagande av ett beslut som har meddelats före ikraftträdandet

skall äldre bestämmelser tillämpas.

4

Senaste lydelse 1990:1074.

5

Senaste lydelse 1988:442.

background image

3

SFS 2001:379

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Per Hall
(Justitiedepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.