SFS 1969:770

690770.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

19G9 ⬢ Nr 770

Nr 770

Lag

om ämlriiig i lagen (1919: 293) om äjaOring i kommunal

och ecklesiastik indelning;

given Siockholms slott den 19 december lO GO.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n å d e, Sveriges, Go

och

V e n d e s Konung, g o r a ^ e t e r 11 g t: att Vi, med riksclagen\ fuamt

gott att i fråga oni lagen (1919:293) om ändring i kommunal och eckJe-

smstik indelning- forordna,

dels att 1 och 38 §§ skall upphöra att gälla,

deh alt lubnken närmast fore 33 § skall utgå,

dels att 14, 18, 38 och 41 .§§ skall ha nedan anghna lydelse.

Till följd harav kommer lagen att ha följande lydelse från och med d en

dag då denna lag träder i kiaft.

1 KAP,

Om ändring i kommimal indelning

Inledande heslämmelser

1 §.3

2 §.

Om andrmg 1 rikets kommunala indelning förordnar Konungen.

Däriäd ma l\å eller flera kommuner sammanläggas, del av kommun över-

annan kommun, så ock eljest kommun upplösas eller ny kommun

2 a §.4

or \arje län skall finnas en av Konungen fastställd plan, som utvisar

en me hansjm till hcfolkningsförhullandena och den ekonomiska utveck-

de kommunala förvaltningsuppgifternas omfattning och

kornmu^er

förhållandena i övrigt lämpligaste indelningen av länet i

ändring därav upprättas av länsstyrelsen

d med företrädare for kommunerna och de av kommumndel-

redf

herörda myndigheterna i länet. Länsstyrelsen skall be-

Ire inån^^i

landstingets förvaltningsutskott tillfälle att inom

deuM frfj

Jdtrande över forslaget och efter utgången

Konungen!

forslaget jämte �vriga handlingar i ärendet till

Om foTiitsältningar för indelningsändring

3 §

munala^firvåunfmin

indelning vinnas fördelar for

^ '

(>en eller latlnad eller utjämning i kommunala hörd

^ Prop.1969 6S rt^Vk ^0<^

¬

background image

1%9 . Nr 770

,,55

eller finnes ämlringen främja den ekonomiska utvecUingen inom orten

filer eljest inetlfora gagn, må om sådan ändring förordnas

Molsällcr sig kommim som av ifrågasatt ändring i kommunal indelning

bcr�res, sådan andnn^, eller villkor, som med densamma förbindes och

skulle ändringen eller \Tllkoret finnas medföra avsevärd olägenliet för kom­

munen, må därom förordnas endast då ändringen finnes vara av betvdande

allmänt behov påkallad, såsom

då oregelbimdcnhet i rikets indelning eller annat förhållande vållar hin­

der eller olägenhet i allmänna ärendens behandling eller i tillgodoseende

av komniim ala behov,

eller viss kommunal uppgift av större idkt finnes vara eftersatt, så att

avsevärd olägenhet därav uppkommit eller kan väntas uppkomma,

eller s amhällets behov av utrymme för bostäder, industri eller annat dy­

likt ändamål icke kan inom samhällets område i erforderlig mån tillgodo­

ses,

eller bestående indelning lägger hinder i vägen för den ekonomiska ut­

vecklingen inom orten,

samt ä ndring i kommunal indelning prövas nödig för alt undanröja eller

avsevärt m inska sålunda förefintligt missförhållande.

Om fördelning av iillgångar och förbindelser

4 §.

Då kommun sammanlägges med annan kommun, skola kommunens till­

gångar och ansvarigheten för dess förbindelser tillkomma den ökade eller

njbildade kommunen.

5 §.

Finnes inom område, som \'id delning av kommun �vergår till annan

kommun, mark, som är utlagd till väg, gata, torg eller annan allmän plats,

skall den förstnämnda kommunens rätt till sagda mark övergå till den

kommun, inom vars område marken efter indelningsändringen kommer att

kgga.

§⬢

.

.

.

- ,

Vid delning av kommun skola, där så finnes nödigt, de av indelningsänd­

ringen berörda kommunernas inbördes ekonomiska förhållanden i andra

känseenden, än i 5 § sägs, ordnas genom reglering, som fastställes av

Körningen i samband med förordnande om ändringen; dock att leglering

i visst avseende må kunna, där Konungen så bestämmer, senare verkstäl­

las i den ordning och enligt de grunder, som i förordnandet ^givas. ^

^⬢irl reglering, som i första stjxket sägs, må kommunala tillgång^ även­

som kom munala förbindelser tilläggas endera av de ändrade eller nybildade

kommunerna eller mellan dem fördelas efter ty for fördelmngen i dess hel-

|iet prövas skäligt med hänsyn till förhållandet i beskattningsforemål eller

mvåuarantal mellan de områden, i vdlka den äldre kommunen delats, eller

rill annat förhållande, som må anses bestämmande for vartdera områdets

andel i den äldre kommunens tillgångar och förbindelser.

�vernyttning eller uppdelning, som här avses, av

ej ske med mindre vederbörande fordringsägare dartiU lamnat sam

ri'cke.

7 ^

fördelning av tillgångar och förbindelser hör

alt fast egendom, som uteslutande eller huvudsakhgen ar avsedd till gagn

¬

background image

JP3Q

10G9 ⬢ Nr 770

for visst område, jam le till egendomen hörande inventarier, iillan«e, H.

Kommun, som området kommer att tillhora,

®

n

samt att skuld, som vilar å egendom, som tilldelas viss kommun, till h

t al ning övertages av samma kommim.

'

8 §.

Har %id fö rdelning a\ tillgångar eller förbindelser endera av de ändrar!

eller nybildade kommunerna övertagit större andel av tillgångarna elk

förbindelserna an som med bdnsjm till fördelningen i öviigt skäligen ml

anses belöpa å densamma, bör utjämning ske i penningar.

9 §.

Dar ej annat föranledes av stadgandet i 5 g eller bliidt bestämt vid reok.

ring, som i 6 g sags, gäller

"

att, då kommuns område ökas, kommunens tillgångar och ansiariohete

för dess förbindelser tillkomma den ökade kommunen,

^

samt att, då kommuns område minskas, kommunens tillgångar och aa-

s\ajiglieten för dess förbindelser tillkomma den minskade kommunen

Om särskilt bidrag från en kommun till annan vid delning av kotnman

10 g.

^ Varder genom mdelningsandringen endera kommunens ekonomiska ställ­

ning försämrad, utan att sådant kan anses uppvägas av den befrielse från

kommunala förpliktelser, som genom indelningsändringen linnes, må ee-

nom icglering, som i G g sägs, den andra kommunen åläggas i skälig mån

bidraga till bestridande av den förstnämnda kommunens utgifter. Detta

bidrag må bestämmas att utgå på en gång eller under idss övergångstid

vare, dar kommun eljest till följd av indelningsandrmg har

att till ordnande av sin förvaltning vidkännas kostnader, till vilka den and­

ra kommunen sivallgen finnes böra lamna bidrag.

Om indelmngsandrings inverkan på kommunala stadgars giltighet

11 g,

l^ommun, som beröres av ändring i kommunal indelning, sär-

fit n A iiT",stadgar, vare dessa även efter andringen i tilhrapliga

mom samma område som förut, dar ej i sammanhang med

m ändringen eller sedermera i laga ordning annoriedes förordnas

m indclningsandrings ikraftträdande och åtgärder med anseende därå

j9 g

börih^^Tnm pindelning skall träda i kraft vid det kalenderårs

Sörordn.nr"''^'''

dock icke tidigare än åtta månaclei efter

uet lorordnande om andringen meddelats.

1.3 ^

under'tiden'^inri^^^^^

ändring i koinmnnal indelning- shöi'

tea utövas enligt'd'rn'S^iSn,'I�-ala beslutanderal-

indelmngeV

avser komniim enligt den aldrf

uingen tratt i kraft

indelning skall följas, intill dess den nya md

i kommun, rars område genom indelningsändrtoS

'

än<lr.e srnom

Se�~�~,U lydelso 1965- 595.

¬

background image

1969 . Nr 770

ökns eller minskas, skola företräda såväl den äldre som den ökade eller

nnaskadc kommimen, om Konungen ej bestämmer annat enligt 19 S

Vidkomiuamle sådan kommun äge Konungen, om förhållandena därtill

förnnleda, forordna, att samtliga kommunfullmäktiges och, om sunnle-

;inlcr för fnllinaktige utsetts, suppleanters uppdrag skola upphöra då den

nya indelningen trader i kraft, samt nytt val verkställas för tiden tiU ut-

gjngen av det nr, då allmänna val av fullmäktige nästa gång skola äga

ntni. Där sådant förordnande meddelats åligger det länsstyrelsen att sna­

rast möjligt under året innan mdelningsändringen träder i kraft och sist

före den 1 juli, med tillämpning av vad om valdag är särskilt stadgat, be-

stännna v ilken dag valet skall äga rum ävensom förordna person att kun­

göra första sammanträdet med fullmäktige och där föra ordet, till dess

ordförande v alts. Länsstyrelsen äger i samband därmed förordna' om kom-

iimnens in delning i valkretsar och valdistrikt oberoende av eljest gällande

bestämmelser oni tid för meddelande av sådant förordnande.

Beträffande kommun, som ovan sägs, äge Konungen, om förhållandena

därtill föranleda, ock förordna, att uppdragen för ledamöter och supplean­

ter i k ommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder eller i någon eller

några av dem skola upphöra, då den nya indelningen träder i kraft, samt

nytt val dessförinnan verkställas av de nya fnllmälctige för tiden till ut­

gången av löpande tjänstgöringstider.

15 §.

De u lskylder till ändrad eller nybildad kommun, vilka året innan indel-

ningsändringen träder i kraft beviljas att under det nästföljande året utgå,

skola till utgörande fördelas å dem, som skulle under förstnämnda år varit

till kom munen skattskyldiga, för den händelse den nya indelningen redan

då varit i k raft.

Angående taxering, debitering av skatt samt beräkning av fordran å

skatt hos statsverket i kommun, som beröres av ändring i kommunal in­

delning, är särskilt stad gal.

16

^

Då kommuns område skall genom indelningsändring delas, skall vid

^Jpjirättande av röstlängd för kommunen året innan ändringen träder i

lerart ia kttagas, att särskild längd upprättas för varje del.

17

18 §. 2

i

i

§.2

^

,

1 nybildad kommun skall val av kommunfullmäktige och, om supple­

anter skola utses, val av suppleanter förrättas så fort ske kan under året

löDan ind elningsändringen träder i kraft. Om valet icke skall äga rum un-

år, då allmänna val av fullmäktige förrättas, slcall det ej avse längre

nd än Ull utgången av det år, då sådana allmänna val nästa gång slcola

aga rum.

...

- Det åligger länsstyrelsen att snarast möjligt under året innan indelnmgs-

andrlngen träder i kraft och sist före den 1 juli, med tillampmng av vad

y valdag är särskilt stadgat, bestämma vilken dag val av fullmäktige och,

suppleanter skola utses, val av suppleanter skall äga rurn ävensom för­

dela person att laingöra första sammanträdet med fullmäktige och dar

�

O

>

uppiiuvd genom 1946: 490.

S"fcn ändrad genom denna lag. Senaste lydelse l96o: 595.

¬

background image

19SS

fora orticl. t.Il dess ortlforn.nie valls Lanssiyrelsea äger alt i samband d,,

nJd förordna om bomnninens inde tung j valkretsar och valdistrHi £

rocnilc av eljest glillande beslnmmeiser om lid for meddelande av sä då�~

förordnande

L-insshrelsen skall mom samma tid utse ledamöter och suppleanter

^alnamIlden for tiden till dess dylika bliva av fullmäktige.valda.

I nybildad kommun skola kommunfullmäktige innan indelnmgsandnne

cn t räder i kraft fdrralta ^al

kommunstyrelse och nämnder.

I fräga om beräknandet av tjänstgöringstid för fullmäktige och suppleaa

ter 1 n jbildad kommun skall så anses, som om tjänstgöringstiden börjat

först med ingången av naslfoljande året.

Valnämnd, som utses foie den nya kommumndelningens ikraftträdande

skall genast trada i ntö\ning av sin befattning med befogenhet att vidtaga

sådana åtgärder, som erfordras i anledning av mdelningsändringen.

19 §d

I samband med förordnande om ändring i kommunal indelning äger

Konimgeii föreskriia, att beslutandeiätten i kommunen enligt den nya in­

delningen skall utö\as a^ sammanläggningsdclegerade till dess iiidelnitigs-

ändringen trader i kraft. Om sädana delegerade finnas särskilda bestäm­

melser.

20 §.2

Då 1 anledning av ändring i kommunal indelning rostlängd, som fö r

kommun upprättats, skall am andas inom annan kommun, skall rostläng­

den a v valnämnden i förstnämnda koinninn för ändamålet tillhandahållas

vederbörande myndighet i sistnämnda kommtin.

21 §.

Angående upprättande av tav:eringslangder i kommun, som berores a i

ändring i kommunal indelning, samt lämnande av underrättelser om t aie

ringen 1 sådan kommun galler vad därom särskilt stadgas.

Om nybildad �-ommims låneräit

22 §.

Konungen må efter därom gjord framställning bestämma beloppet a i

den upplåning, som av nybildad kommun må beslutas utan underst^lnmgi

mtill dess den i 58 § kommunallagen i sådant hanseende meddelade b e­

stämmelsen kan tillämpas.

Om särskild besvarsratt

23 ^

Mot beslut, sorn, sedan Konungen förordnat om kommunal indelning^'

rrtTi"!

densamma tratt i kraft, fattas inom av ändringen

kommnJT.n

den aldre indelningen, äge mediern a^

tel strlfiof ^ föra talan janival dar han tilltror sig kunna visa,

ändnnrr/,

de förutsättningar, ])å vilka förordnandet om indelning

avser

förhällandet, att beslutet d c b

den nya?äe1n^ngen^^^^ ordnande skäligen bör tillkomma kommun e nligt

indelninosän^dnrT^pn^r

trilkomme ock annan kommun, som a

__J^andrmgen berores. så ock medlem av sådan kommun.

' Senasto Ijdebe l[i64"7^

F«riUvar.ande 19 § upphävd genom 1946:49CI-

'Tit?-

¬

background image

1969 . Nr 770

1989

Om förfarandet

il

24 §.

Vill o 111 mun eller medlem av kommun väcka

^ -

miinal indelning, som berör kommunen, incive till kammff?

^

,ök:m i ä rendci. ^nd ansökningen skall fogaf den

50111 sökanden kan vilja åberopa.

dande utredmng,

" Särlnn fräsa Iran ock väckas ay kammarkollegium eller av länsstvrelsen

genom anmalan hos kammarkollegium,

laussijTcisen

25 §.

Har fräsa o.n ändring 1 kommunal Indelning blivit väckt, skall utred-

ning verkslallas, dar skal därtill ar.

Där kmutnarkollegium sä prövar nödigt med hänsyn till ärendets om-

fallnmg och beskaffenheten av de frågor, som under utredningen kunna

komma under övervägande, uppdrager kammarkoUegium åt särskild ut­

redningsman att verkställa ulredningen. I annat fall hesörjer kammarkol-

Icgmm själv utredningen eller överlämnar åt vederbörande länsstyrelse att

vcricslälla densamma; ägande länsstyrelsen att, där så finnes erforderligt,

förordna uLredningsinan till sitt biträde.

26 §.

Utretlmng, som i 25 § sägs, skall avse alla på frågan inverkande omstän­

digheter.

Därvid skall särskilt tillses, huruvida ifrågasatt ändring i kommunal in­

delning bör föranleda ändring jämväl i ecklesiastik, administrativ eller ju-

dlciell indelning, i vilket fall utredningen må utsträckas att avse även så­

dan indelning.

27 §.

Utredningsman äge befogenhet att hos vederbörande begära utlysande

av eller själv utlysa sammanträden samt att från offentliga och kommunala

ni}Tidigheler infordra de upplj^sningar eller av dem pälcalla det biträde,

som lUan deras oskäliga betungande kan krävas.

Förekommer under utredningens gång anledning, att åt utredningen bor

givas väsentligen annan eller större omfattning, än som i det åt utrednings­

mannen givna förordnande varit avsedd, eller j^pas hinder mot ifrågasatt

ändring eller annan omständighet, som skulle göra fortsatt utredning onyt-

har utredningsmannen att därom göra anmälan hos den mjmdighet,

soni honom förordnat.

r-

28 §.

.

.

�~ ,

.. ^''snleder utredningen, att ändring i kommunal indelning hör komma

n 1

sUall förslag till ändringen ävensom till den ekonomiska reglering

fle övT iga villkor, vartill ändringen kan giva anledning, uppgöras.

'inues ändring i kommunal indelning höra föranleda ändring även i an-

indelning, skall förslag jämväl till sådan indelning uppgöras.

29 §.

"^redning, som verkställts genom länsstyrelsen, slutförts, ejler har

förekommit förhållande, som i 27 § andra stycket omformales,

till 1 - ^^^s^yrelsen insända handlingarna i ärendet jämte eget utlåtande

,'^nimarkollegium.

.

/i

i ii

som utretts av kammarkollegium eller under dess inseende, skall

^ Jrelsens utlåtande infordras.

¬

background image

1990

Finner l.^ininrlvollegium ändring i kommunal indelning icke kora koir,

jua till ständ, meddelar kamnmrkollegium beslut durom.

30 §.

I ärende angående ändring i kommunal indelning, som hanskjutes ti!l

Konungens avgörande, skall kammarkollegium avgiva utlåtande.

31 §.

rinner Konungen skäligt anbefalla utredning angående ändring i

munal mdelningr forordne Konungen om utredningen på satt han fmnej

lämpligt.

Om kostnad for utredning

32 g.

Kostnad for utredning, varom ovan förmales, må, efter ty därom förord-

nas av den myndighet, som besörjer utredningen, förskjutas av sökande!

som i 24 g sågs, eller av allmanna medel.

Sökande, så ock, dar på utredningen följer ändring i kommunal indel-

ning, kommun, som av andringen faeröres, må, efter ty prövas skaägt, ai

den mjndighet, som meddelar slutligt beslut angående den ifrågasatta in-

dclningsändringen, förpliktas att belt eller delvis återgälda förskjuten nt-

redningskoslnad.

33 g.i

2 KAP.

Om ändring i eckiesiastik indelning

34 g.

kled församling förstås i denna lag tcrritorieU kyrkoförsamling.

m andrmg i rikets indelning i församlingar förordnar Konungen

⬢,

^eller flera församlingar sammanläggas, del av försambog

for's^anotn^ hilda^'^^ församling, så ock eljest församling upplösas eller ny

G ^

sladgandena i 4 oeh 8-10 S§

37 §

skall träda i kraft \id det kalenderårs

det forordninr?"^""^-"

t^ock icke tidigare än åtta månader efter

<iec lo rordnande om andringen meddelats.

j

38 § "

lilUmpn^n-stadgandet i 13 § motsvarande

�r I fdrsamlinf' r

av församlings beslutanderatt.

l^as, beslutandermiJ^^^ område pnom indelningsdndrmg ökas eller mia "

såväl den äldre som dr°JM

l<yrkofullmdktige skola dessa

dan forsamlina \<J(^

okade eller minskade församlingen. I fråga om

Konungen, om förhållandena därtill föranleda, förord-

1

fknna lag Scmste lydelse 1965 595

¬

background image

1969 . Kr 770

,ggj

av fullmakt.ge n:,sla gång skola aga rum. Där sådant förordnande medde-

lals åligger det lanssljnelsen att snarast möjligt under året innan indel-

eiegsaodringen traden kraft ooh sist före den 1 juli, med tiUämpning av

v.iil 0 111 valdag och fullmäktiges antal ar särskilt stadgat, bestämma vilken

dag valet skall aga rum och huru många tuUmäkHge skola utses ävensom

forordna p erson att kungöra första sammanträdet med fullmäktige och där

föra ord et, till dess ordförande valts. Länsstyrelsen beslutar samtidigt om

suppleanter för fulhnajttige skola utses. Länsstyrelsen äger i samband med

beslut som nu sagts förordna om församlingens indelning i valkretsar och

valdistrikt oberoende av eljest gällande bestämmelser om tid för meddelan­

de av så dant förordnande. Väljas nya fullmäktige, övertaga de omedelbart

efter vale t de uppgifter som tillkomma dem.

Beträffande församling, som ovan sägs, äge Konungen, om förhållandena

därtill föranleda, ock förordna, att uppdragen för ledamöter och supplean­

ter i församlingens kyrkoråd och övriga nämnder eller i någon eller några

av dem skola upphöra, då den nya indelningen träder i Itraft, samt nytt val

verkställas ä kyrkostämma eller, där församlingens beslutanderätt är över­

låten å t kjTkofullmäktige, av de nya fullmäktige för tiden till utgången av

löpande tjänstgöringstider. Kyrkoråd och �vriga nämnder, som utses före

den nya församlingsindelningens ikraftträdande, skola genast träda i utöv­

ning av s ina befattningar med befogenhet att vidtaga sådana åtgärder, som

erfordras i anledning av indelningsändringen.

39 §.

I f råga om de avgifter till ändrad eller nybildad församling, vilka året

innan ä ndringen träder i kraft beviljas till täckande av nästföljande årets

utgifter, ä ge vad i 15 § första stycket ar stadgat om korarann motsvarande

tillärupning.

Angående tasering, debitering av skatt samt beräkning av fordran å skatt

bos statsverket i församling, som beröres av ändring i ecklesiastik indelning,

är särskilt stadgat.

40 §.

Vad i 16 och 20 g§ är stadgat angående upprättande av röstlängd for

bommun och om tillhandahållande av röstlängd skall äga motsvarande tiil-

'ämpning i fråga om församling.

41

I tij'bildad församling, dar beslutanderätten skall överlåtas åt kyrltofull-

mäktige, skall val av fullmäktige och, om suppleanter skola utses, val av

joppleanter förrättas så fort ske kan under året innan indelningsändringen

[fader i kraft. Om valet icke skall äga rum under är, då allmanna yal av

htllmäktige förrättas, skall det ej avse längre tid än Kli utgången av det år,

sådana allmänna val nästa gång skola äga rum. Bildas ny förstling av

som utgöra samfällighet med uppgift att handha alla ekono-

J^^ska för samlingsangelägenheter, äger Konungen forordna att samfalht,he-

fullmäktige skola vara fullmäktige i den nybildade forsamlmgen

�ot annat ej följer av förordnande enligt första stycket, åligger det dom-

' Paragraten ändrad genom donna lag. Senaste lydelse 1965:595.

allmänna val

iti

¬

background image

kanillcl att snarast möjligt under året mnan mdelmngsandringen träder

kraft och sist fore den 1 juli fdrordna person nit hålla kyrkostämma dw

sammanträde med kyrkofullmäktige for val av ordförande och ^1ce o rdfn

rande samt kyrkoråd. Inom samma lid skal] domkapitlet, om kyTkoherd

anmi ej finnes, föl ordna piast att \ara ledamot av kyrkorådet intill dejg

sammanträde med kyrkofullmäktige for val av ordförande och ^1ce orJ! "

rande samt kyrkoråd

�-

, .

k-

annu ej finnes, föl o

kyrkoherde tillträtt.

*For ^al av fnllm iktigc och, om suppleanter skola utses, val av supplean

ler i nybildad församling åligger det länsstyrelsen alt inom tid som

stycket sägs, med tilkinipmng av vad om \aldag och fullmäktiges autal ^

särskilt stadgat, hestamma Mlken dag valet skall aga rum och huru måaea

fiillm.iktige skola ul-ses. Lansstyrelsen beslutar samtidigt om suppleants

för fullmäktige skola utses. LanssLvrelsen äger att i samband med beslut

som nu sagts forordua om forsamlingens indelning i valkretsar och \al

distrikt obciocnde av eljest gällande bestämmelser om tid för meddelande

av sädant förordnande.

I nybildad församling må under året innan indelningsändringen traden

kraft kyikoråd och öviiga nämnder i församlingen valjas oberoende avel-

jest gall ande bestämmelser om tid tor dylikt val.

I fiåga om beräknandet a\ tjänstgöringstid för fullmäktige och supplean-

ter samt ledamöter och suppleanter i kyrkoråd ocli övriga nämnder i nybil-

dad forsamling skall så anses, som om tjänslgöringstiden böriat först raed

ingången av nastfoljande aret.

Fullmäktige skola omedelbart efter valet övertaga handhavandet av dem

42 §.

^

kava motsvarande tillämpning i fråga om forsam-

me^pn f

^

^ kigen om församlingsstyrelse meddelade bestam-

m an, som ma beslutas ulan underställning, kan tillämpas.

d3 g.

^

^

niotsvarande tillämpning angående beslut i försanv

T

§⬢

sam[^kfslnaVfrl!-^^u^"1'^^ '

angående ändring i församlingsiadelnm|

1 tiilaninlirt'j

^

ärende skola sladgandena i 24�32

attTml rnan nu

till efterrättelse med iakttagande,

skall galla för«;nmT' ^'^^"Srafcr sags om kornmun och medlem av komniun

att domka^M '

1"uforsamling,

' '°U m^o?n tasSyrST"''"'

rimd domkapilTét^'^*^

avses, skall äga nim under vederbörlig samverkfi'i

clerbörande be^ära^mK^^

jämväl skall äga befogenhet att hos ve-

^e^ara utlysande av kyrkostämma.

¬

background image

1969 - Nr 770 och 771

1993

a

Iriidcr i kraft den 1 januari 1971. De nya bestämmelserna till-

jr pas dock dessförinnan i fråga om val som avser tid efter utgången av

är 1970.

.

vederbör hava sig hörsamligen att efterråtta. Till yttermera

,

delta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta lållt-

Stockliolms slott den 19 december 1969.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

v

SVANTE LU NDKVIST

{Ci^åkhpartcmentet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.