SFS 1965:595

650595.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 595

Lag

�~.,rfen,le ändring i lagen den 13 juni 1919 (nr 293) onr ändring

1 komm unal och ecklesiastik indelnings

gwen Stockholms slotl den 3 december 1965.

VeMuflifn

fl g ,"att vr"ed''f'/ "f ^ °

5o« Brordna , deh atl 14, IS 38 och 41 §§ lagen den "3'junri'919°o°m

jndnns . komnumal och ecklesiastik indelning'' skola erhäiia ändrad ly-

d*e pa s.iit neiUm a ngivcs dels att i samnia lag skall införas en ny parL

betecknad 19 §, av nedan angiven lydelse.

14 §.

Fiillinåkligc i kommun, vars område genom indelningsändring ökas

el er minskas, sleola företräda såväl den äldre som d en ökade eller mins-

l;ade kommune n, om Konungen cj bestämmer annat enligt 19 §.

Mdkommande sådan kommun äge Konungen, om förhållandena därtill

föranleda, förordna, att samtliga fullmäktiges uppdrag skola upphöra, då

Qfn n ya indelningen träder i kraft, samt nytt val till fullmäktige verk-

dällas för liden till utgången av det år, då allmänna val av fullmäktige

nästa gang skola äga rum. Där sådant förordnande meddelats åligger det

'äiustyrclsen att snarast möjligt under året innan indelningsändringen

'⬢⬢nder i kraft och sist före den 1 juli, med tillämpning av vad om valdag

fullmäktiges antal är särskilt stadgat, bestämma kälken dag valet skall

^i'nitim ocli huru många fullmäktige skola

ävensom forordna ^

⬢nn atl k ungöra första sammanträdet med fullmäktige o

a

« fss ordkh-nnde valls. Länsstyrelsen äger

Iv dSt

Ivommunens indelning 1 valkretsar och

t förordnande,

f'esliimmelscr om tid för meddelande av s

förhållandena

I^ommnn, som ovan sägs, age

nu S

supple-

,

föranleda, ock förordna, -att uppdragen

någon eller några

c., 7 ' f^ommunens styrelse och övriga namn e

samt nytt

Va!

skola upphöra, då den nya fn^elningen tra

utgången

^ ' 'Icssförinnan verkställas av de nya fullmäktige

opandc tjänstgöringstider.

'»K: 15,; KU 41; Rs kr 389.

18 S "M'

omtryckt 1957:282. Senaste lydelse se n

⬢��O. Su ensl: förfatlntngssamling t965,

SS5

t

t?

¬

background image

jjQg

1965 ⬢ Nr 595

18 §.

I nyl>ildad Icoinmun sliall

� äga rum.

Det ålm^^er

såclaat förordnande.

Länsstyrelsen skall

� fullmäktige valda.

I nybildad kommun skola fullmäktige innan indelningsändringen trä-

der i kraft förrätta val av konimnnens styrelse ocli nämnder.

I fråga om beräknandet av tjänstgörinptid för fullmäktige i nybildad

kommun skall så anses, som om tjänstgöringstiden börjat först med in­

gången av nästföljande året.

Valnämnd, som utses före den nya kommunindelmngens ikraftträdan­

de, skall genast träda i utövning av sin befattning med befogentiet att vid­

taga sådana åtgärder, som erfordras i anledning av indelningsändrlngcn.

19 §.

I samband med förordnande oni ändring i kommunal indelning äger

Konungen föreskriva, att beslutanderätten i kommunen enligt den. nya

indelningen skall utövas av sammanläggningsdelegerade till dess indel-

ningsändringca träder i kraft. Om sådana delegerade finnas särskilda be­

stämmelser.

38

Vid ändring �

församlings beslutanderätt.

�r i församling, vars område genom indclningsändring ökas eller mins­

kas, beslutanderätten överlåten åt kyrkofullmäktige skola dessa företräda

såväl den äldre som den ökade eller minskade församlingen. För sädan

församling äga Lestäinmelserna i 14 § andra stycket motsvarande till-

lämpning. Väljas nya fullmäktige, övertaga de omedelbart efter valet de

uppgifter som tillkomma dem.

Beträffande församling

av indelningsändringen.

41 §.

I nybildad församling, där beslutanderätten skall öiverlåtas åt kyruo-

fuILmäktige, skall val av fullmäktige förrättas så fort ske kan under aret

innan indelningsändringen träder i kraft. Om valet icke skall äga rum

under år, då allmänna val av fullmäktige förrättas, skall det ej avse längre

tid än till utgången av det är, då sådana allmänna val nästa gång skola aga

rum. Bildas ny församling av församlingar som utgöra samfällighet med

uppgift att handha alla ekonomiska församlingsangelägenheter, äger ho­

nungen förordna att samfällighclens fullmäktige skola vara fulhuäktige i
den nyhikladc församlingen.

_

. .

Om annat ej följer av förordnande enligt första stycket, åligger ce

domkapitlet alt snarast möjligt under året innan indclningsändunp

träder i kraft och sist före den I juli förordna person alt hålla kyrkos a

ma eller sammanträde med kyrkofullmäktige for val av ordföratu e

vice ordförande samt kyrkoråd. Inom samma lid skall domkapu o ,

kyrkoherde ännu ej finnes, f�rordna präsi alt vara ledamot av Ku

intill dess Icyrkohcrdc tilliräll.

För val

sådant förordnande.

1 nybildad församling må

dylikt val.

I fråga �

nästföljande året.

Fullmäktige skola � �^ ⬢ � av indelningsändringen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1966.

¬

background image

1565 ⬢ Nr 595 �~ch 596

ucn 596

Koniingen loi'e den 1 januari 1966 fnr ^

�~,I indelning, må loreslcrift enligt 19 s

äudrinn ⬢ T

(^rordnandet om mdelnmgsändringen Medri

utan sS,h V

,a SS . nismpas i dera., lyde.^e

f- »resS^f ^

nei alia som vederbör bava sig hörsamligen at, ,7'

,^,ava 5b detta t t.ed e gen b and ��ders.t?r.n4"-f6J^^^

Slockliolins slott den 3 december 1965

^

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

([iirikesdepartenientct)

SVANTE LUNDKVIST

! I

I ;

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.