SFS 2020:1293 Lag om ändring i lagen (1982:1255) om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen

SFS2020-1293.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1982:1255) om författningssamlingar

för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och

Riksrevisionen

Utfärdad den 17 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1982:1255) om
författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och
Riksrevisionen2

dels att 5 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken till lagen samt 1–4, 7, 11, 15, 20 och 23 §§ och rubriken

närmast före 1 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 6 § ska lyda ”Författningssamling för

Riksbanken”.

Lag om författningssamlingar för Riksdagsförvaltningen,

Riksbanken och Riksrevisionen

Författningssamling för Riksdagsförvaltningen3
1 §
4 Riksdagsförvaltningen ska låta ge ut Riksdagsförvaltningens författ-
ningssamling (RFS).

Chefen för Riksdagsförvaltningen är utgivare av RFS.

2 §5 Utöver författningar som beslutas av Riksdagsförvaltningen, ska
författningar som beslutas av någon annan förvaltningsmyndighet under
riksdagen än Riksbanken och Riksrevisionen kungöras i RFS.

3 § Tillstånd till tryckning av en författning som ska kungöras i RFS
meddelas av utgivaren eller den som han eller hon bestämmer.

Tillstånd till tryckning av en författning som har beslutats av en förvalt-

ningsmyndighet under riksdagen får meddelas först sedan en behörig
tjänsteman hos myndigheten har godkänt att författningen trycks.

4 § Författningar som kungörs i RFS ska om möjligt ges ut så att de är
författningssamlingens abonnenter till handa i god tid innan de träder i kraft.

1 Framst. 2020/21:RS2, bet. 2020/21:KU12, rskr. 2020/21:112.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:353.
3 Senaste lydelse 2000:422.
4 Senaste lydelse 2000:422.
5 Senaste lydelse 2003:353.

SFS 2020:

1293

Publicerad
den

23 december 2020

background image

2

SFS 2020:

1293

7 §6 Författningar som har beslutats av Riksbanken ska kungöras i RBFS.

Trots första stycket får författningar som är av allmänt intresse i stället

kungöras i Svensk författningssamling.

Om kungörande skett enligt andra stycket ska en notis om detta införas i

RBFS så snart det kan ske.

11 §7 Författningar som har beslutats av Riksrevisionen ska kungöras i
RRFS.

Trots första stycket får författningar som är av allmänt intresse i stället

kungöras i Svensk författningssamling.

Om kungörande skett enligt andra stycket ska en notis om detta införas i

RRFS så snart det kan ske.

15 §8 De författningssamlingar som ges ut av Riksdagsförvaltningen,
Riksbanken och Riksrevisionen ska ha likartad typografisk utformning som
Svensk författningssamling. De ska ges ut i lösa exemplar eller, när så anses
lämpligt, i häften som omfattar en eller flera författningar. Endast en
författning får tryckas på samma blad.

20 §9 Utgivaren av en författningssamling bestämmer vilka myndigheter
och andra som får abonnera kostnadsfritt på författningssamlingen. Han
eller hon bestämmer också hur många exemplar som varje mottagare ska få.

Om utgivaren medger det, kan även andra i särskilda fall få författningen

kostnadsfritt.

23 §10 De ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna
lag meddelas av Riksdagsförvaltningen.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

6 Senaste lydelse 1988:1390.
7 Senaste lydelse 2003:353.
8 Senaste lydelse 2003:353.
9 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2003:353.
10 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2003:353.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.