SFS 1982:269

820269.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:269

Lag

Utkom från trycket

den 26 m aj 1982

om Sveriges flagga;

utfärdad den 29 april 1982.

Enligt riks dagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Sveriges flagga ä r blå med ett gult kors. Korset är vinkelrätt ställt

mot flaggans kanter.

2 § Flaggan är tvärskuren eller tretungad.

Den tvärskurna flaggans höjd förhåller sig till des s längd som 10 till 16 .

På de inre fälten förhåller sig höjden till längden som 4 till 5 och på de ytt re

som 4 till 9.

Den tretungade flaggans höjd är hälften av dess längd, tungorna medräk­

nade. De yttre fälten är, bortsett från tungorna, lika stora som de inre, och

fältens höjd förhåller sig till deras längd som 4 till 5. De y ttre tungornas yt­

terkanter bildar inte vinkel med flaggans över- eller underkant. Tungorna

utgör förlängningar av de yttre fälten och korsarmen.

Korsarmarnas bredd motsvarar hälften av höjden på vart och ett av fäl­

ten.

3 § Flaggans färg är ljust mellanblå på fälten och guldgul på korset.

Närmare föreskrifter om färgnyanserna meddelas av regeringen eller

den myndighet som regeringen bestämmer.

4 § Statschefen och med dennes tillstånd andra medlemmar av det kung­
liga huset får använda tretungad flagga med eller utan stora eller lilla riks­

vapnet på ett vitt fält i korsets mitt.

Inom försvarsmakten används den tretungade flaggan som örlogsflag ga.

När en sådan flagga är befälstecken, markeras detta genom en särskild be­

teckning i övre inre f ältet.

606

' Prop. 1981/82; 109. KU 26. rskr 236.

¬

background image

15

I övrigt används den tvärskurna flaggan.

SFS 1982:269

Flaggan får inte i vidare mån än som följer av första och andra styckena

förses med märken, bokstäver eller andra tecken.

Denna lag träder i kraft d en 1 januari 1983, då lagen (1906:55 s. 1) angå­

ende rikets flagga skall upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

CARL AXEL PETRI

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.