SFS 1994:697 Lag om ändring i lagen (1982:269) om Sveriges flagga

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1982:269) om Sveriges flagga / SFS 1994:697 Lag om ändring i lagen (1982:269) om Sveriges flagga
SFS 1994_697 Lag om ändring i lagen (1982_269) om Sveriges flagga

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1304

SFS 1994:697

Utkom från trycket
den 20 juni 1994

Lag om ändring
i lagen (1982:269) om Sveriges flagga;

utfärdad den 19 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (1982:269) om Sveriges

flagga skall ha följande lydelse.

4 § Statschefen och med dennes tillstånd andra medlemmar av det kung-
liga huset får använda tretungad flagga med eller utan stora eller lilla
riksvapnet på ett vitt fält i korsets mitt.

Den tretungade flaggan används som örlogsflagga av Försvarsmakten

och enligt föreskrifter som regeringen bestämmer av andra myndigheter
som bedriver militär verksamhet. När en sådan flagga är befälstecken,
markeras detta genom en särskild beteckning i övre inre fältet.

I övrigt används den tvärskurna flaggan.
Flaggan får inte i vidare mån än som följer av första och andra styckena

förses med märken, bokstäver eller andra tecken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94:100, bil. 5 s. 37, bet. 1993/94: F�U9, rskr. 1993/1994:295.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.