SFS 2014:802 Lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän / SFS 2014:802 Lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
140802.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för
Riksdagens ombudsmän;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 4 och 12 §§ lagen (1986:765)

med instruktion för Riksdagens ombudsmän ska ha följande lydelse.

1 §

2

Riksdagens ombudsmän är enligt 13 kap. 2 § riksdagsordningen fyra,

en chefsjustitieombudsman och tre justitieombudsmän. Härutöver kan finnas
en eller flera ställföreträdande ombudsmän.

Chefsjustitieombudsmannen och justitieombudsmännen har i den omfatt-

ning som anges i 2 § tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet efter-
lever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden.

4 §

3

Ombudsmännen ska verka för att brister i lagstiftningen avhjälps. Upp-

kommer under tillsynsverksamheten anledning att väcka fråga om en författ-
ningsändring eller någon annan åtgärd från statens sida, får en ombudsman
göra framställning i ämnet till riksdagen enligt tilläggsbestämmelsen 9.17.5
till riksdagsordningen eller till regeringen.

En justitieombudsman ska samråda med chefsjustitieombudsmannen innan

han eller hon gör framställning enligt första stycket.

12 §

4

Enligt 13 kap. 2 § riksdagsordningen är chefsjustitieombudsmannen

administrativ chef och bestämmer inriktningen av verksamheten i stort.
Chefsjustitieombudsmannen ansvarar inför riksdagen för verksamheten och
ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, att den redovisas
på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att Riksdagens ombudsmän hus-
hållar väl med statens medel.

Chefsjustitieombudsmannen ska, efter samråd med övriga ombudsmän, i

arbetsordning meddela bestämmelser om organisationen av verksamheten
och om ansvarsområden för var och en av ombudsmännen, besluta om verk-
samhetsplan för myndigheten samt besluta om årsredovisning och förslag till
anslag på statsbudgeten för Riksdagens ombudsmän.

Bestämmelser om internrevision finns i lagen (2006:999) med ekonomi-

administrativa bestämmelser m.m. för Riksdagsförvaltningen, Riksdagens
ombudsmän och Riksrevisionen.

1 Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351.

2 Senaste lydelse 2006:887.

3 Senaste lydelse 2003:183.

4 Senaste lydelse 2010:1814.

SFS 2014:802

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:802

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.