SFS 2009:179 Lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän;

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän / SFS 2009:179 Lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän;
090179.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för
Riksdagens ombudsmän;

utfärdad den 12 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 2 § lagen (1986:765) med in-

struktion för Riksdagens ombudsmän

2 ordet ⬝kammarsekreteraren⬝ ska by-

tas ut mot ⬝riksdagsdirektören⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2008/09:KU14, rskr. 2008/09:180.

2 Senaste lydelse av 2 § 2003:183.

SFS 2009:179

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.