SFS 2018:1905 Lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän / SFS 2018:1905 Lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
SFS2018-1905.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för

Riksdagens ombudsmän

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 och 18 §§ lagen (1986:765) med
instruktion för Riksdagens ombudsmän ska ha följande lydelse.

10 §2 En ombudsman är skyldig att väcka och utföra åtal som konstitu-
tionsutskottet enligt 13 kap. 3 § regeringsformen har beslutat mot ett statsråd
samt åtal som ett riksdagsutskott enligt vad som är föreskrivet har beslutat
mot en befattningshavare hos riksdagen eller dess organ, dock inte åtal mot
en annan ombudsman.

En ombudsman är även skyldig att biträda ett utskott med förundersök-

ningen mot en sådan befattningshavare som nämns i första stycket och med
en sådan särskild utredning av omständigheter som kan ligga till grund för
att skilja en riksrevisor från uppdraget som avses i 13 kap. 7 § andra stycket
riksdagsordningen.

18 §3 Om ett ärende är av sådan beskaffenhet att det lämpligen kan utredas
och prövas av någon annan myndighet än ombudsmännen och om myndig-
heten inte tidigare har prövat saken, får en ombudsman överlämna ärendet
till denna myndighet för handläggning. Endast ett ärende som har väckts
genom klagomål får överlämnas till Justitiekanslern och endast efter över-
enskommelse med denne.

Om ett klagomål avser en befattningshavare som är advokat och om

frågan som har väckts genom klagomålet är sådan att den enligt 8 kap. 6 §
första stycket rättegångsbalken kan prövas av något organ inom advokat-
samfundet, får en ombudsman överlämna klagomålet till samfundet för
handläggning.

En sådan särskild utredning av omständigheter som kan ligga till grund

för att skilja en riksrevisor från uppdraget som avses i 13 kap. 7 § andra
stycket riksdagsordningen får inte överlämnas enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

1 Framst. 2017/18:RS4, bet. 2018/19:KU4, rskr. 2018/19:18.

2 Senaste lydelse 2010:1428.

3 Senaste lydelse 2017:1025.

SFS 2018:

1905

Publicerad

den

30 november 2018

background image

2

SFS 2018:

1905

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.