SFS 2010:664 Lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän / SFS 2010:664 Lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
100664.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för
Riksdagens ombudsmän;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (1986:765) med instruk-

tion för Riksdagens ombudsmän ska ha följande lydelse.

6 §

2

Ombudsman avgör ärende genom beslut, vari han eller hon får uttala

sig om huruvida åtgärd av myndighet eller befattningshavare strider mot lag
eller annan författning eller annars är felaktig eller olämplig. Ombudsman
får även göra sådana uttalanden som avser att främja enhetlig och ända-
målsenlig rättstillämpning.

Ombudsman får som särskild åklagare väcka åtal mot befattningshavare

som genom att åsidosätta vad som åligger honom eller henne i tjänsten eller
uppdraget har begått annan brottslig gärning än tryckfrihetsbrott eller
yttrandefrihetsbrott. Ger utredningen i ärende ombudsman anledning anta att
sådan brottslig gärning begåtts, tillämpas vad som föreskrivs i lag om
förundersökning, åtal och åtalsunderlåtelse samt om allmän åklagares befo-
genheter i övrigt i fråga om brott under allmänt åtal. I mål som har väckts vid
tingsrätt bör talan fullföljas till Högsta domstolen endast om synnerliga skäl
föranleder det.

Om befattningshavare genom att åsidosätta vad som åligger honom eller

henne i tjänsten eller uppdraget gjort sig skyldig till fel, som kan beivras
genom disciplinärt förfarande, får ombudsman göra anmälan till den som har
befogenhet att besluta om disciplinpåföljd. Om det, när det gäller den som är
legitimerad eller annars behörig att utöva yrke inom hälso- och sjukvården,
tandvården, detaljhandeln med läkemedel eller inom djurens hälso- och sjuk-
vård, finns skäl att besluta om återkallelse av legitimationen eller behörig-
heten, får ombudsman göra anmälan om detta till den som har befogenhet att
besluta i frågan. Motsvarande anmälan får göras i fråga om begränsning av
sådan legitimerad yrkesutövares behörighet, om denne har missbrukat sin
behörighet på något annat sätt. Om det, när det gäller den som är legitimerad
yrkesutövare inom hälso- och sjukvården, tandvården, detaljhandeln med
läkemedel eller djurens hälso- och sjukvård, finns skäl att föreskriva prövo-
tid, får ombudsman göra anmälan om detta till den som har befogenhet att
besluta i frågan.

1 Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342.

2 Senaste lydelse 2009:323.

SFS 2010:664

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:664

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Anser ombudsman det vara påkallat att befattningshavare avskedas eller

avstängs från sin tjänst på grund av brottslig gärning eller grov eller upp-
repad tjänsteförseelse, får han eller hon göra anmälan härom till den som har
befogenhet att besluta om sådan åtgärd.

När ombudsman har gjort anmälan i ett sådant ärende som avses i tredje

eller fjärde stycket ska han eller hon i ärendet få tillfälle att komplettera egen
utredning och att yttra sig över utredning som har tillförts ärendet av någon
annan samt att närvara, om muntligt förhör hålls. Vad som nu har sagts gäl-
ler dock inte ärenden om avstängning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.