SFS 2010:1413 Lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän / SFS 2010:1413 Lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
101413.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för
Riksdagens ombudsmän;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9, 21 och 22 §§ lagen (1986:765)

med instruktion för Riksdagens ombudsmän ska ha följande lydelse.

9 §

I regeringsformen finns föreskrifter om ombudsmans befogenhet att

väcka åtal mot ledamot av Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdom-
stolen och väcka talan om skiljande eller avstängning av sådan ledamot från
anställningen eller skyldighet för ledamot att genomgå läkarundersökning.

21 §

2

Ombudsman ska verkställa de utredningsåtgärder som fordras för

prövning av klagomål och andra ärenden.

När ombudsman enligt regeringsformens föreskrifter begär upplysningar

och yttranden i andra ärenden än dem där han eller hon har beslutat att inleda
förundersökning, får han eller hon förelägga vite om högst 10 000 kronor.
Ombudsman får utdöma försuttet vite.

Kan det misstänkas att befattningshavare som omfattas av bestämmel-

serna om disciplinansvar i lagen (1994:260) om offentlig anställning har
gjort sig skyldig till tjänsteförseelse, för vilken disciplinpåföljd bör åläggas,
och kan det befaras att en skriftlig underrättelse enligt 17 § nämnda lag inte
kan tillställas honom eller henne inom två år efter förseelsen, får ombuds-
man utfärda motsvarande underrättelse. Vad som nu har sagts gäller även för
den som omfattas av bestämmelser om disciplinansvar och om motsvarande
underrättelse i någon annan författning.

22 §

3

Ombudsman får uppdra åt annan att leda förundersökning som han

har beslutat och att väcka och utföra åtal som han har beslutat, om inte åtgär-
den avser ledamot av Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen.

Beslut att överklaga dom eller beslut till högre rätt får inte fattas av annan

än ombudsman.

I fall som avses i 7 § får ombudsman förordna tjänsteman vid ombuds-

mannaexpeditionen att föra talan på ombudsmannens vägnar.

1 Prop. 2009/10:80, bet. 2010/11:KU4, rskr. 2010/11:21.

2 Senaste lydelse 1997:561.

3 Senaste lydelse 1987:995.

SFS 2010:1413

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

2

SFS 2010:1413

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

I ärende som avses i 6 § tredje eller fjärde stycket får ombudsman bemyn-

diga tjänsteman vid ombudsmannaexpeditionen att vidta behövliga hand-
läggningsåtgärder.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.