SFS 2010:1814 Lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän / SFS 2010:1814 Lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
101814.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för
Riksdagens ombudsmän;

utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § lagen (1986:765) med in-

struktion för Riksdagens ombudsmän ska ha följande lydelse.

12 §

2

Enligt 8 kap. 11 § riksdagsordningen är chefsjustitieombudsmannen

administrativ chef och bestämmer inriktningen i stort av verksamheten.
Chefsjustitieombudsmannen ansvarar därvid inför riksdagen för verksamhe-
ten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, att den re-
dovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att Riksdagens ombuds-
män hushållar väl med statens medel.

Chefsjustitieombudsmannen ska, efter samråd med övriga ombudsmän, i

arbetsordning meddela bestämmelser om organisationen av verksamheten
och om ansvarsområden för var och en av ombudsmännen, besluta om verk-
samhetsplan för myndigheten samt besluta om årsredovisning och förslag till
anslag på statsbudgeten för Riksdagens ombudsmän.

Bestämmelser om internrevision finns i lagen (2006:999) med ekonomi-

administrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens
ombudsmän och Riksrevisionen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2009/10:RS6, bet. 2010/11:KU9, rskr. 2010/11:52.

2 Senaste lydelse 2006:887.

SFS 2010:1814

Utkom från trycket
den 17 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.