SFS 2014:631 Lag om ändring i lagen (1988:144) om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1988:144) om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler / SFS 2014:631 Lag om ändring i lagen (1988:144) om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler
140631.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:144) om
säkerhetskontroll i riksdagens lokaler;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1988:144) om säkerhets-

kontroll i riksdagens lokaler ska ha följande lydelse.

5 §

2

Säkerhetskontroll utförs, efter närmare anvisningar av Polismyndig-

heten, av en polisman eller, efter Polismyndighetens förordnande, av vaktper-
sonal vid riksdagen.

Kroppsvisitation som genomförs på annat sätt än med metalldetektor eller

liknande anordning får dock utföras endast av en polisman.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 1999:22.

SFS 2014:631

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.