SFS 2005:262 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ / SFS 2005:262 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
050262.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för
uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och
organ;

utfärdad den 4 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1989:185) om arvoden

m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ skall ha föl-
jande lydelse.

2 §

2

För fullgörande av uppdrag som anges i 1 § samt som ledamot och

suppleant i EU-nämnden betalas särskilt arvode för sammanträdesdag (sam-
manträdesarvode). Sammanträdesarvode betalas dock inte till

a) vald ledamot och företrädare för partigrupp utan vald ledamot i riks-

dagsstyrelsen eller

b) ordförande och vice ordförande i EU-nämnden.
Sammanträdesarvode betalas även till
1. ledamot och tjänstgörande ersättare i rådet för ledamotsnära frågor,
2. tjänstgörande suppleant och tjänstgörande ersättare för företrädare för

partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen,

3. ledamot och suppleant i Valprövningsnämnden,
4. suppleant i Nordiska rådets svenska delegations arbetsutskott,
5. suppleant i Riksdagens överklagandenämnd,
6. ledamot och suppleant i Utrikesnämnden för sammanträde som är för-

lagt till period då riksdagen har plenifri tid,

7. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Nordiska rå-

dets verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från Nordiska
rådet,

8. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Europarå-

dets verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från Europa-
rådet,

9. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i den parla-

mentariska församlingens verksamhet i Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa i den mån motsvarande ersättning inte betalas från den
parlamentariska församlingen samt

10. tjänstgörande suppleant i styrelsen i Riksrevisionen.
Arvodesbeloppen fastställs av riksdagsstyrelsen.

1

Framst. 2004/05:RS1, bet. 2004/05:KU28, rskr. 2004/05:199.

2

Senaste lydelse 2003:354.

SFS 2005:262

Utkom från trycket
den 24 maj 2005

background image

2

SFS 2005:262

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Till suppleant som deltar i sammanträde utan att delta i beslut betalas

sammanträdesarvode endast om respektive organ beslutar det.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.