SFS 2012:886 Lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter / SFS 2012:886 Lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
120886.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av
administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och
riksdagens myndigheter;

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1989:186) om över-

klagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens
myndigheter

2

dels att 9 och 10 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 9 § ska utgå,
dels att 1, 4 och 7 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

3

Denna lag gäller överklagande av beslut av

a) Riksdagsförvaltningen
b) Riksbanken
c) Riksdagens ombudsmän
d) Riksrevisionen.
Bestämmelserna i 4 och 7 §§ ska även tillämpas i fråga om överklagande

av beslut av

a) Riksdagens arvodesnämnd
b) Statsrådsarvodesnämnden
c) Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna
d) Riksdagens överklagandenämnd
e) Valprövningsnämnden och
f) Riksdagens ansvarsnämnd.

4 §

Ett beslut rörande utlämnande av en handling eller en uppgift får över-

klagas om enligt beslutet

1. en enskild sökandes begäran att få ta del av handlingen avslagits eller

handlingen har lämnats ut med förbehåll som inskränker sökandens rätt att
yppa dess innehåll eller att eljest förfoga över den, eller

2. en myndighets begäran att få ta del av en handling eller på annat sätt få

del av en uppgift har avslagits.

1 Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:63.

2 Senaste lydelse av
lagens rubrik 2011:748
9 § 2003:185
rubriken närmast före 9 § 2003:356.

3 Senaste lydelse 2011:748.

SFS 2012:886

Utkom från trycket
den 18 december 2012

background image

2

SFS 2012:886

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Ett beslut enligt första stycket som har meddelats av riksdagens ombuds-

män får dock inte överklagas. Detsamma gäller beslut som meddelats av
Riksdagens överklagandenämnd med anledning av en begäran från en statlig
myndighet.

7 §

4

Beslut varigenom Riksdagens överklagandenämnd prövat en dit över-

klagad fråga får inte överklagas.

Ett beslut som avses i 4 § första stycket överklagas hos Högsta

förvaltningsdomstolen om talan förs av en enskild eller av en kommunal
myndighet.

Ett beslut om inkomstgaranti eller efterlevandeskydd överklagas enligt

bestämmelserna i 16 kap. lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riks-
dagens ledamöter eller 12 kap. den upphävda lagen (1996:304) om arvode
m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet.

�vriga beslut överklagas i enlighet med 9 kap. 5 § riksdagsordningen hos

Riksdagens överklagandenämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2010:1504.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.