SFS 2016:1111 Lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter / SFS 2016:1111 Lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
161111.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av
administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen
och riksdagens myndigheter;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1989:186) om överkla-

gande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens
myndigheter ska ha följande lydelse.

7 §

2

Ett beslut genom vilket Riksdagens överklagandenämnd har prövat en

fråga som har överklagats dit får inte överklagas.

Ett beslut som avses i 4 § första stycket får överklagas hos Högsta förvalt-

ningsdomstolen om talan förs av en enskild eller av en kommunal myndighet.

Ett beslut om inkomstgaranti, ekonomiskt omställningsstöd eller efterle-

vandeskydd får överklagas enligt bestämmelserna i 15 kap. lagen (2016:1108)
om ersättning till riksdagens ledamöter eller 12 kap. den upphävda lagen
(1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet.

�vriga beslut får överklagas enligt bestämmelserna i 14 kap. 8 § riksdags-

ordningen hos Riksdagens överklagandenämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:36.

2 Senaste lydelse 2014:803.

SFS 2016:1111

Utkom från trycket
den 6 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.