SFS 2018:680 Lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter / SFS 2018:680 Lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
SFS2018-680.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av

administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och

riksdagens myndigheter
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1989:186) om över-

klagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens

myndigheter ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag gäller överklagande av beslut av

a) Riksdagsförvaltningen

b) Riksbanken

c) Riksdagens ombudsmän

d) Riksrevisionen.

Bestämmelserna i 4 och 7 §§ ska även tillämpas i fråga om överklagande

av beslut av

a) Riksdagens arvodesnämnd

b) Statsrådsarvodesnämnden

c) Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångs-

restriktioner

d) Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

e) Riksdagens överklagandenämnd

f) Valprövningsnämnden

g) Riksdagens ansvarsnämnd och

h) Partibidragsnämnden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Mathias Säfsten

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305.

2

Senaste lydelse 2013:355.

SFS 2018:680

Publicerad

den 8 juni 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.