SFS 2020:772 Lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter / SFS 2020:772 Lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
SFS2020-772.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av

administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och

riksdagens myndigheter

Utfärdad den 10 september 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1989:186) om över-
klagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens
myndigheter ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag gäller överklagande av beslut av

a) Riksdagsförvaltningen
b) Riksbanken
c) Riksdagens ombudsmän
d) Riksrevisionen.
Bestämmelserna i 4 och 7 §§ ska även tillämpas i fråga om överklagande

av beslut av

a) Riksdagens arvodesnämnd
b) Statsrådsarvodesnämnden
c) Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares

övergångsrestriktioner

d) Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn
e) Riksdagens överklagandenämnd
f) Valprövningsnämnden
g) Riksdagens ansvarsnämnd och
h) Partibidragsnämnden.

Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2019/20:KU25, rskr. 2020/21:1.

2 Senaste lydelse 2020:106.

SFS 2020:

772

Publicerad
den

11 september 2020

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.