SFS 1990:783

900783.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

^'-Lag

SFS

/ om skydd for beteckningein sveeskt arkiv;

utkom Mn trycket

löorti l j

den 3 juli 1990

uträrdad den 7 juni 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Skrivmateriel och förvaringsmedel får märkas med beteckningen
svenskt arkiv endast om de är godkända för sådan märkning.

Föreskrifter om vad som krävs för godkännande och om vem som får

,

meddela godkännande meddelas av regeringen eller den myndighet söm
regeringen bestämmer.

2 § Den som märker skrivmateriel eller förvaringsmedel med orden

svenskt arkiv antingen ensamma, i sammansättning eller i förkortning

trots att materielen eller förvaringsmedlen inte är godkända skall döm as
till böter, om in te gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Detta gäller också för den som saluför skrivmateriel eller förvaringsme­

del trots att han har kännedom om att märkningen inte är riktig.

3 § Ett varuparti som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet

av ett sådant parti skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart
oskäligt.

Denna lag träder i kraft d en 1 juli 1991.
Genom lagen upphävs 16 och 17§§ skrivmaterielkungörelsen

(1964:504).

På regeringens vägnar

ackiöa:

INGVAR CARLSSON

BENGT G�RANSSON

^iJ:#

(Utbildningsdepartementet)

' Prop. 1989/90:72, KrU29, rskr. 307.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.