SFS 2012:903 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden / SFS 2012:903 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
120903.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden;

utfärdad den 13 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 7 och 8 §§ samt 4 kap. 1 §

lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttran-
defrihetsgrundlagens områden ska ha följande lydelse.

3 kap.

7 §

2

Om en sändning som är särskilt anpassad för synskadade (radiotid-

ning) består av en sammanställning av material från flera periodiska skrifter
(sammanställda radiotidningar), ska utgivare utses av ägarna till de perio-
diska skrifter ur vilka materialet hämtats. Utgivaren ska utses för program-
verksamheten.

�garen till den periodiska skrift som utgör den huvudsakliga förlagan till

radiotidningen ska till Myndigheten för tillgängliga medier anmäla vem som
är utgivare.

Om den som är utsedd till utgivare inte längre är behörig eller hans upp-

drag upphör, ska en ny utgivare omedelbart utses. Denne ska anmälas så som
sägs i andra stycket.

8 §

3

En ställföreträdare för utgivaren ska vara godkänd av den som har

utsett utgivaren. Utgivaren anmäler vem ställföreträdaren är till Myndig-
heten för tillgängliga medier.

4 kap.

1 §

4

I fråga om sådana tekniska upptagningar som innehåller en för syn-

skadade avsedd sammanställning av två eller flera periodiska skrifter som
ges ut här i landet och vilkas ägare samverkar om upptagningen (kassettid-
ningar med sammanställningar av material ur mer än en förlaga) utses utgi-
varen av de samverkande ägarna.

1 Bet. 2012/13:KrU1, rskr. 2012/13:106.

2 Senaste lydelse 2010:1437.

3 Senaste lydelse 2010:1437.

4 Senaste lydelse 2010:1437.

SFS 2012:903

Utkom från trycket
den 21 december 2012

background image

2

SFS 2012:903

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

�garen till den periodiska skrift som utgör den huvudsakliga förlagan till

kassettidningen ska till Myndigheten för tillgängliga medier anmäla vem
som är utgivare.

Om den som är utsedd till utgivare inte längre är behörig eller hans upp-

drag upphör, ska en ny utgivare omedelbart utses. Denne ska anmälas så som
sägs i andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.