SFS 2007:1288 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden / SFS 2007:1288 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
071288.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden;

utfärdad den 29 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:1559) med

föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens
områden

2

dels att 3 kap. 3, 12 och 18 §§ samt rubriken närmast före 3 kap. 3 § ska

ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 3 kap. 1 § ska lyda ⬝Sändningar med till-

stånd av regeringen samt sändningar av TV-program med tillstånd av Radio-
och TV-verket som meddelats för en längre tid än två veckor⬝.

Andra sändningar med tillstånd av Radio- och TV-verket

3 kap.

3 §

3 Varje sammanslutning som avser att sända ljudradio med stöd av

4 kap. radio- och TV-lagen (1996:844) ska utse en utgivare för program-
verksamheten. Detsamma gäller innehavare av tillstånd till sådana sänd-
ningar som anges i 2 kap. 2 § fjärde stycket och 3 kap. 12 § radio- och TV-
lagen samt innehavare av tillstånd enligt 5 kap. samma lag. Sammanslut-
ningen eller tillståndshavaren ska till Radio- och TV-verket anmäla vem
som är utgivare.

Om den som är utsedd till utgivare inte längre är behörig eller hans upp-

drag upphör, ska sammanslutningen eller tillståndshavaren omedelbart utse
en ny utgivare. Denne ska anmälas så som föreskrivs i första stycket.

12 §

4 Om ett programföretag som har tillstånd enligt 2 kap. 2 § första eller

andra stycket radio- och TV-lagen (1996:844) att sända radioprogram också
driver verksamhet för sändning till allmänheten av ljud, bilder eller text
genom tråd, tillämpas 1 och 2 §§ i fråga om verksamheten.

1 Prop. 2007/08:8, bet. 2007/08:KU4, rskr. 2007/08:40.

2 Lagen omtryckt 2002:911.

3 Senaste lydelse 2001:269.

4 Senaste lydelse 1996:854.

SFS 2007:1288

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

2

SFS 2007:1288

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

18 §

5 Bestämmelserna i 12�15 §§ tillämpas också i fråga om sådant till-

handahållande av information som avses i 1 kap. 9 § första stycket yttrande-
frihetsgrundlagen. Den som bedriver sådan verksamhet ska till Radio- och
TV-verket anmäla vilket namn databasen har. Namnet ska innehålla databa-
sens domännamn eller motsvarande uppgift. När ett sådant programföretag
som har tillstånd enligt 2 kap. 2 § första eller andra stycket radio- och TV-
lagen (1996:844) att sända radioprogram också driver verksamhet enligt
1 kap. 9 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen, ska i stället för vad som
anges i 1 § första stycket gälla att

� utgivare ska utses för verksamheten,
� uppgift om vem som är utgivare, och i förekommande fall ställföreträ-

dare, ska antecknas i register hos programföretaget.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2002:911.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.