SFS 2015:663 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden / SFS 2015:663 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
150663.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden;

utfärdad den 12 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1 kap. 2 § och 5 kap. 3, 5 och 9 §§

lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttran-
defrihetsgrundlagens områden

3 ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

De bestämmelser i denna lag som gäller tryckta skrifter eller tryckning

av skrifter ska tillämpas även på andra skrifter som faller under tryckfrihets-
förordningen.

Med radioprogram, databas och teknisk upptagning avses detsamma som i

yttrandefrihetsgrundlagen. Med beställ-tv avses detsamma som i radio- och
tv-lagen (2010:696).

5 kap.

3 §

4

Den som sänder radioprogram till allmänheten eller tillhandahåller

beställ-tv ska ombesörja att varje program spelas in. Denna skyldighet gäller
också sådana radioprogram som avses i 1 kap. 7 § andra stycket tryckfrihets-
förordningen. Beträffande överföringar som omfattas av 1 kap. 9 § yttrande-
frihetsgrundlagen och motsvarande överföringar enligt 1 kap. 7 § andra
stycket tryckfrihetsförordningen är det, förutom när det gäller beställ-tv, till-
räckligt att det dokumenteras vilken information som vid varje tidpunkt till-
handahålls.

En inspelning enligt första stycket första meningen ska bevaras i minst sex

månader

1. från sändningen,
2. i fråga om sådant tillhandahållande som avses i 1 kap. 9 § första stycket

1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen, från det att informationen inte längre till-
handahölls, eller

1 Prop. 2014/15:118, bet. 2015/16:KU2, rskr. 2015/16:12.

2 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-
formationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande
föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

3 Lagen omtryckt 2002:911.

4 Senaste lydelse 2010:1437.

SFS 2015:663

Utkom från trycket
den 24 november 2015

background image

2

SFS 2015:663

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

3. i fråga om sådant tillhandahållande som avses i 1 kap. 9 § första stycket

3 yttrandefrihetsgrundlagen, från uppspelningen.

Den som här i landet för någon annans räkning bedriver sändningsverk-

samhet över satellit eller som upplåter satellitkapacitet ska också ombesörja
att varje program spelas in och bevaras. Detta gäller dock inte om någon an-
nan ska göra detta enligt första stycket.

Skyldigheten enligt första stycket gäller inte samtidig och oförändrad vida-

resändning av radioprogram genom trådnät.

5 §

5

Justitiekanslern har rätt att utan kostnad få del av varje skrift, radio-

program, program i beställ-tv eller teknisk upptagning som har bevarats enligt
1�4 §§ och att kostnadsfritt få en bestyrkt utskrift av vad som har yttrats i ett
radioprogram. Polismyndigheten ska på begäran bistå Justitiekanslern med att
få tillgång till sådana handlingar. Det som nu har sagts om Justitiekanslern
gäller även allmän åklagare, om Justitiekanslern enligt 7 kap. 1 § första
stycket yttrandefrihetsgrundlagen har överlämnat åt allmän åklagare att vara
åklagare i yttrandefrihetsmål.

9 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot vad som föreskrivs

i 1�6 §§ döms till böter eller fängelse i högst ett år. �r gärningen ringa ska det
inte dömas till ansvar.

Justitiekanslern är åklagare i mål om ansvar för sådana brott som avses i

första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2014:632.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.