SFS 1982:521

820521.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:521

om ansvarighet för taltidningar;

Utkom från trycket

den 24 juni 1982

Utfärdad den I7juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Denna lag gäller yttrandefriheten i sådana radiotaltidningar, som av­
ses i lagen (1981:508) om radiotaltidningar, och sådana kassettaltidningar
som anges i andra stycket.

Med k assettaltidning förstås i denna lag en för synskadade avsedd, upp­

läst version av en periodisk skrift som ges ut här i landet (förlag an), under

förutsättning att ägaren av den periodiska skriften sprider eller låter sprida
denna version i form av lju dinspelning på kassettband. Lagen tillämpas på

en k assettaltidning endast i den utsträckning denna innehåller material ur
förlagan samt uppgifter om hur detta material har disponerats vid u ppläs­

ningen. Bestämmelserna i 4 § och 13 § första stycket tillämpas dock även
på annat mate rial i kasse ttaltidningen.

I frågor som inte behandlas i denna lag gäller vad som föreskrivs i andra

författningar.

2 § Missbruk av yttrandefriheten i en taltidning medför ansvar och ska­

deståndsskyldighet endast när gärningen innefattar yttrandefrihetsbrott.

Vad som har sa gts nu gäller också förverkande av egendom och annan sär­

skild rä ttsverkan av brott.

Med yttrandefrihetsbrott avses i den na lag framställning eller offentlig­

görande som enligt 7 kap. 4 eller 5 § tryckfrihetsförordningen skulle ha

varit att anse som tryckfrihetsbrott, om gärningen hade begåtts genom en
tryckt skrift. Yttrandefrihetsbrott föreligger endast om radiotaltidningen
har blivit sänd eller kassettaltidningen har blivit spridd.

Som yttrandefrihetsbrott anses inte tillkännagivanden i a nnonser eller

liknande meddelanden i en taltidning, om det inte av meddelandets inne­

håll omedelbart framgår att ansvar för ett sådant brott kan komma i fråga.
�r ett meddelande straffbart i förening med om ständigheter, som inte ome­

delbart framgår av meddelandets innehåll, gäller vad som är föreskrivet i
allmänhet. Detsamma gäller i fråga om meddeland en genom chiffer eller på
något annat sätt som är hemligt för allmänheten.

3 § Bestämmelser i brottsbalken eller i annan lag om påföljd för de brott,

som avses i 7 ka p. 4 och 5§§ tryckfrihetsförordningen, eller om förverkan­

de av egendom eller annan särskild rättsverkan av sådant brott gäller ock­

så när b rottet är att anse som yttrandefrihetsbrott i en taltidnin g.

4 § Den som är utgivare av den periodiska skrift som utgör en taltidnings

förlaga har befogenhet att bestämma över taltidningens innehåll så att

ingenting får förekomma i de nna mot hans vilja. Har en ställföreträdare
inträtt som utgivare, gäller det sagda honom.

'Prop. 1981/82:164, KU 19 81/82: 31, rskr 1981/82:409.

1081

¬

background image

SFS 1982:521

5 § För yttrandefrihetsbrott i en taltidning ansvarar den som enligt 8 kap.

tryckfrihetsförordningen i egenskap av utgivare, ställföreträdare för denne

eller ägare är ansvarig för den periodiska skrift som utgör taltidningens för­
laga.

6 § Ingen annan får dömas till an svar för yttrandefrihetsbrott i en taltid­
ning eller för medverkan till ett så dant brott än den som är ansvarig enligt

§.

Om en författare eller annan upphovsman till innehållet i en taltidning

gör sig skyldig till en sådan gärning som anges i 7 kap. 3 § för sta stycket
tryckfrihetsförordningen, får han dock dömas till a nsvar för detta enligt

vad som är föreskrivet i a llmänhet. Detsamma gäller, om någon lämnar
meddelande för offentliggörande i en taltidning eller anskaffar uppgifter el­
ler underrättelser för att offentliggöra dessa i en sådan tidning eller för att
lämna ett sådant meddelande som nyss har angetts utan att syftet är att

uppgifterna eller underrättelserna skall offentliggöras i taltidningens för­
laga.

7 § För skada på grund av yttrandefrihetsbrott i en taltidning sv arar den

som enligt § är ansvarig för brottet.

Svarar utgivaren av den periodiska skrift som utgör en taltidnings förla­

ga e ller en ställföreträdare för denne för ett yttrandefrihetsbrott i taltid­

ningen. är den periodiska skriftens ägare skyldig att ersätta skadan tillsam­
mans med utg ivaren eller ställföreträdaren.

Skadeståndsskyldighet får inte åläggas någon an nan än den som är an­

svarig för skadan enligt första eller andra stycket. Om skadeståndsskyldig­

het på grund av brott som avses i 2 § tredje stycket eller 6 § andra stycket

gäller dock vad som ä r föreskrivet i allmänhe t.

8 § Frågor som rör missbruk av yttrandefriheten i en taltidning skall be­
dömas efter samma grunder som enligt 1 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen

gäller för bedömningen av missbruk av tryckfriheten.

Den som är ansvar ig enligt 5 eller 7 § för en taltidning skall anses ha haft

kännedom om innehållet i taltidningen och ha medgett att denna sändes i
radio eller spreds i form av k assettband.

9 § I mål om ansvar eller skadestånd eller om förverkande av egendom
eller annan särskild rättsverkan på grund av yttrandefrihetsbrott i en taltid­

ning får fråga inte väckas om vem so m, utan att vara ansvarig för brottet

eller skadeståndsskyldig enligt denna lag.

1. är författare eller annan upphovsman till innehållet i taltidningen .
2. har framställt taltidningen, eller

3. har lämnat meddelande enligt i kap. 1 § tredje stycket tryckfrihets­

förordningen till den periodi ska skrift som utgör taltidningens förlaga.

Handläggs ett sådant mål som a vses i första stycket i samma rättegång

som ett tryckfrihetsmål, hindrar det stycket inte att en frå ga, som enligt 3
kap. 2 § andra stycket tryckfrihetsförordningen får väckas i tryckfrih ets­
målet, tas upp i den gemensamma rättegången,

10 tj Beträffande mål om ansvar eller skadestånd eller om förverkande av

IP

¬

background image

egendom eller annan särskild rättsverkan på grund av yttrandefrihetsbrott

SFS 1982:521

i en taltidning gäller vad som är föreskrivet om motsvarande mål angående
tryckfrihetsbrott genom den periodiska skrift som utgör taltidningens för­
laga.

I fråga om mål angående ansvar eller skadestånd på grund av brott som

avses i 6 § andra stycket första meningen gäller vad som är föreskrivet om

motsvarande tryckfrihetsmål.

11 § Den som har tagit b efattning med tillko msten eller med sändningen
eller spridningen av en taltidning får inte röja vad han därvid har fått veta
om vem som är författare eller annan upphovsman till inne hållet i taltid­
ningen, vem som har framställt denna eller vem som har l ämnat meddelan­

de som anges i 9 § första stycket 3, om inte

1. denne har samtyckt till det,

2. det i ett s ådant mål som anges i 9 § första stycket är fråga om huruvi­

da den, mot vilken talan förs, enligt denna lag är ansvarig för brottet eller
skadeståndsskyldig.

3. det i ett fall som avses i 6 § andra sty cket första meningen är fråga om

ett sådant brott mot ri kets säkerhet som anges i 7 kap. 3 § f örsta stycket 1

tryckfrihetsförordningen,

4. rätten i ett fall, som avses i 2 § tred je stycket, eller i ett f all, som av­

ses i 6 § andra stycket första meningen och där det är fråga om ett brott en­

ligt 7 ka p. 3 § första stycket 2 eller 3 t ryckfrihetsförordningen, anser det

behövligt a tt det vid förhandlin g lämnas uppgift om huruvida den som är
tilltalad eller skäligen misstänkt för brottet har lämnat meddelandet eller
medverkat till framställnin gen i taltidning en,

5. rätten av hänsyn till ett allmänt eller enskilt intresse anser det vara av

synnerlig vikt att uppgift i saken lämnas vid vitt nesförhör eller förhör med
en part under sanningsförsäkran, eller

6. uppgiftslämnandet i annat fall är tillåtet enligt 3 kap. 3 § tryc kfrihets­

förordningen.

12 § Myndigheter och andra allmänna organ får inte efterforska den som
är författare eller annan upphovsman till innehållet i en taltidning eller den
som har frams tällt en taltidning i vid are mån än som krävs för ett åtal eller
annat ingripande som inte strider mot denna lag. Får efterforskning före­

komma, skall därvid beaktas den tystnadsplikt som är föreskriven i 11 §.

13 § �garen till en periodisk skrift som utgör förlaga till en radiotaltid-

ning skall se till att varje sändning av radiotaltidningen spelas in och att in­
spelningen be varas minst sex månader från sändningen. �garen till en pe­

riodisk skrift som utgör förlaga till en kassettaltidning skall bevara ett

exemplar av varje nummer av kasseltaltidningen minst sex månader från
den dag då numret lämnades ut för spr idning.

Rätt att kostnadsfritt ta del av en sådan inspelning och få en utskrift av

vad som har yttrats i taltidningen har

1. justitiekanslern,

2. en enskild som anser att ett yttrandefrihetsbrott mot honom har be­

gåtts i taltidningen eller att han har lidit skada på grund av ett yttrandefri­

hetsbrott i taltidning en, om det inte är uppenbart att han inte berörs av in-

'083

nehållet i denn a på ett sådant sätt att han kan vara målsägande.

\

¬

background image

SFS 1982:521

14 § Allmänt åtal för yttrandefrihetsbrott i en taltidning väcks av justitie-

kanslem. �&talet skall väckas inom sex månader från det att radiotaltid-
ningen sändes eller kassettaltidningen lämnades ut för spridning. Vad som

är föreskrivet i 9 kap. 2 § andr a stycket tryckfrihetsförordningen och an­

nan lag angå ende åtal för tryckfrihetsbrott skall tillämpas oc kså i fråga o m
yttrandefrihetsbrott i en taltidning.

Justitiekanslern är åklagare även i mål om ans var för brott som avses i

6 § andra stycket första meningen.

15 § 1 fråga om ansvar för den som bryter mot 1 i § gäller 20 kap. 3 §

brottsbalken. �&tal för ett sådant brott får väckas av åklagare endast om

målsäganden anger brottet till åtal.

Den som bryter mot 12 § första meningen döms till böter eller fängelse i

högst ett år.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att fullgöra någon

av sina s kyldigheter enligt 13 § döms till böte r eller fängelse i högst ett år.

Justitiekanslern är åklagare i mål om ansvar för brott som avses i de nna

paragraf.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982, då lagen (1981: 509) om ansvarig­

het för radiotaltidningar skall upphöra att gälla. �ldre bestämmelser gäller

dock fortfarande i fråga om radiotaltidningar som har sänts före nämnda
tidpunkt. Den nya lagen skall inte tillämpas i fråga om kassettaltidningar
som har lämnats ut för spridning före den 1 juli 1982.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

CARL AXEL PETRI
(Justitiedepartementet)

a

(tf

�

3
'⬢I

!£]'

n

:,si'

>1.0

I2li

K?!

iC

Uöi

Wi

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.