SFS 1977:1017

771017.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:1017 Lag

Utkom från trycket

den 22 dec. 1977

om ändring i lagen (1949:164) med vissa bestämmelser

om rättegången i tryckfrihetsmål;

utfärdad den 15 december 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om lagen (1949:164) med

vissa bestämmelser om rättegången i try ckfrihetsmål

dels att i 12 § ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen",
dels att 1-3. 7. 10, II och 13 ?}§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas två nya paragrafer. I a o ch I b SS, av nedan

angivna lydelse.

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med den

dag denna lag träder i k raft.

1 §2 Laga domstol i m ål angående ansvar på grund av tryckfrihetsbrott

genom periodisk skrift är tingsrätt som är behörig att upptaga tryckfrihets­

mål i de t län där skriftens utgivningsort är belägen. Mål angående ansvar

på grund av tryckfrihetsbrott genom annan skrift upptages av tingsrätt som

är behörig att upptaga tryckfrihetsmål i d et län där den, som enligt 8 kap.

tryckfrihetsförordningen har att svara för skriften, har sitt hemvist.

Finnes ej behörig domstol enligt vad som sägs i för sta stycket, upptages

målet av tingsrätt som är behörig att upptaga tryckfrihetsmål i det län där

skriften är tryckt eller eljest mångfaldigad eller, om skriften är mångfaldi­
gad utom riket, där den som låtit utlämna skriften för spridning inom riket

har sitt hemvist. �r vid talans väckande ej känt var skriften mångfaldigats

eller var den, som låtit utlämna utom riket mångfaldigad skrift för sprid­

ning här i r iket, har hemvist inom detta, upptages målet av tingsrätt som är
behörig att upptaga tryckfrihetsmål i d et län där exemplar av skriften an­

träffas.

Finnas flera tingsrätter som enligt första eller andra stycket kunna vara

behöriga skall målet, om den ort som grundar behörigheten är belägen

inom domkretsen för en av tingsrätterna, upptagas av denna, och i ann at

fall av den av tingsrätterna som är närmast den orten.

1 a § Tryckfrihetsmål angående ansvar på grund av brott enligt 7 kap.

3 § tryckfrihetsförordningen, varigenom någon medverkat till tryckfrihets­
brott, upptages av tingsrätt, som är behörig i frå ga om ansvar för tryckfri­

hetsbrottet. Vad nu sagts äger motsvarande tillämpning å tryckfrihetsmål

angående ansvar på grund av brott enligt 7 kap, 3 § andra stycket tryckfri­

hetsförordningen, varigenom någon anskaffat uppgift eller underrättelse
vars offentliggörande innefattat tryckfrihetsbrott för vilket han själv svarar

enligt 8 kap. samma förordning.

Förekomma samtidigt vid tingsrätt tryckfrihetsmål angående tryckfri­

hetsbrott och tryckfrihetsmål angående annat brott, som på sätt angives i

första stycket har samband med tryckfrihetsbrottet, skola målen handläg­

gas i en rättegång, om ej synnerliga skäl föranleda annat.

2290

' Prop. 1977/78:62. KU 20. rskr 78.

^ .Senaste lydelse 1970 :765.

¬

background image

Tryckfrihetsmål angående ansvar på grund av annat brott enligt 7 kap.

SFS 1977:1017

3 § tryckfrihetsförordningen än som avses i första stycket upptages av

tingsrätt, som är behörig att upptaga tryckfrihetsmål i det län, d är den mot

vilken talan väckes har sitt hemvist. Saknar han känt hemvist inom riket,
upptages målet av tingsrätt med behörighet att upptaga tryckfrihetsmål i

det län, där brottet förövades eller där han gripits eller eljest uppehåller
sig. F innas flera tingsrätter som kunna vara behöriga, äger 1 § tredje s tyc­

ket motsvarande tillämpning. Vad som är föreskrivet i rättegångsbalken

angående laga domstol och förening av mål. när talan väckes mot flera,
äger motsvarande tillämpning i fråga om tryckfrihetsmål som avses i detta
stycke.

1 b § �&tal för brott, som äger samband med tryckfrihetsbrott eller brott
enligt 7 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen, må väckas vid den tingsrätt som
äger upptaga åtal för det sist angivna brottet, om rätten med hänsyn till ut­

redningen eller annan omständighet finner lämpligt, att åtalen upptagas av

samma domstol.

Tryckfrihetsmål, vari talan föres om ansvar, och annat brottmål må,

utan hinder av att för målen sa mma rättegångsform ej är tillämplig, hand­
läggas i e n rättegång, om det på grund av målens samband med varandra
skulle vara till allvarlig olägenhet att målen handläggas i skilda rättegångar.

Hålles huvu dförhandling i rättegång en inför jury, skall dock talan, som ej

är att hänföra till t ryckfrihetsmål, prövas enbart av rätten.

Fråga om förening av mål enligt andra stycket prövas av rätten på

framställning av justitiekanslern. �ver framställningen skall den tilltalade i
det mål, som ej är att hänföra till tryckfrihetsmål, beredas tillfälle att yttra
sig. Talan mot rättens beslut, varigenom mål förenats, föres särskilt. Mot

beslut, varigenom framställning om förening av mål avslagits, må särskild

talan föras av justitiekanslern.

I mål, som enligt andr a stycket må förenas med tryckfrihetsmål, är justi­

tiekanslern åklagare.

2

I mål angåend e ansvar på grund av tryckfrihetsbrott skall rätten vid

förberedande behandling så snart ske kan utreda huruvida den tilltalade

enligt 8 k ap. tryckfrihetsförordningen är ansvarig för skriften samt, om så
erfordras, meddela beslut därom.

Vid beredande av tryckfrihetsmål, vari talan föres om ansvar, må rätten,

även då fråga är om allmänt åtal, höra part eller annan så ock meddela be­
slut i fråga om målets avvisande. För behandling av fråga som avses i
första stycket må huvudförhandling utsättas; vid sådan förhandling eller

vid huvudför handling, som eljest utsättes ehuru målet i övrigt ej är berett
till huvudförhandling, skall rätten bestå av tre eller fyra lagfarna domare.

Om särskild talan mot beslut, varigenom rätten ogillat invändning av till­

talad att han enligt 8 kap. tryckfrihetsförordningen icke är ansvarig för
skriften, gälle vad i rätte gångsbalken är stadgat angående invändning om

rättegångshinder.

Senaste lydelse 1958:14.

2291

¬

background image

\

SFS 1977:1017

3 § Vid bere dande av tryckfrihetsmål, vari talan föres om ansvar, skall

tillika bes tämmas, om jury skall pröva huruvida brott föreligger.

Då jury skall medverka, skola vid sammanträde med parterna inför rät­

ten de åtgärder för juryns bildande vidtagas som i tryckfrihetsförord ningen
stadgas. Sedan målets beredande slutförts, skall rätten utsätta tid för hu­

vudförhandling.

Tryckfrihetsmål, vari jury ej skall medverka, varde, sedan beredandet

slutförts, utsatt till h uvudförhandling i den för brottmål i allmänhet gälla n­
de ordningen.

4 § Vid huvudförhandling inför jury skall rätten bestå av tre eller fyra
lagfarna domare. De till tjänstgöring i juryn utsedda skola genom rättens

försorg skriftligen kallas till för handlingen. Kallelsen skall innehålla såväl

uppgift å den tid, inom vilken anmälan om laga förfall bör vara till rätten in­

kommen, som ock erinran om påföljd för försummelse att hörsamma kal­

lelsen.

Visar juryman laga förfall, inkallas från samma grupp av jurymän sup­

pleant till tjänstgöring. Finner rätten att juryman icke styrkt laga förfall,
varde jurymannen underrättad därom. Suppleanter kallas i den ordning

vari de utlottats.

Uteblir juryman å tid till vilken förhandlingen inför juryn utsatts, skall

suppleant för den uteblivne inkallas, om uppskov med målet därigenom

kan undvikas. �ger den uteblivne ej laga förfall och vållas av utevaron

uppskov med målet, vare han skyld ig att ersätta statsverket och partema

den kostnad, som genom försummelsen uppkommer; dock må ersättnings­
skyldigheten jämkas efter vad rätten finner skäligt.

5 § Då fulltalig jury tillstädeskommit inför rätten, skola juryns medlem­

mar avlägga denna försäkran: "Jag N. N. lovar och försäkrar på heder och

samvete, att jag såsom ledamot i denna jury efter bästa förstånd skall be­
svara de frågor som av rätten framställas och i obrottslig tystnad hålla så­
väl vad unde r juryns överläggningar yttras som huru de särskilda medlem­

marna rösta. Detta vill och skall jag som en ärlig och uppriktig domare tro­

get hålla."

6 § Vid huvudf örhandlingen äger juryman att med rä ttens tillstånd fram­

ställa fråga till p art, vittne, sakkunnig eller annan.

Fortsatt huvudförhandling må ej hållas, med mindre juryns sammansätt­

ning är oförändrad.

7 § Sedan förhandlingen inför juryn blivit förd till slut, skall rätten utan

uppskov till juryns besvarande skriftligen avfatta frågan, huruvida brott

föreligger efter det eller de lagrum som åklagaren eller målsäganden funnit

tillämpliga. Fö res talan om ansvar för flera brott eller föranleder måls be­
skaffenhet eljest flera frågor, skola de framställas var för sig. Innan frågor­

na till juryn slutligen avfattas, skall närvarande part beredas tillfälle att ytt­
ra sig över desamma.

2292

8 § Om de frågor, som av rätten framställts till juryn, överlägge juryn

omedelbart i enrum under en av juryn utsedd ordförande. Under överlägg-

¬

background image

ningen skall, om det påkallas av någon av jurymännen, juryn sammanträda

SFS 1977:1017

med rätten för att inhämta upplysningar om vad lag stadgar. Ej må i rätten s
närvaro juryn överlägga angående sitt svar eller företaga omröstning.

Framställd fråga skall av juryn besvaras med ja eller nej. Juryn må ej åt­

skiljas, innan samtliga frågor blivit besvarade.

9 § Vid juryns överläggning skola handlingarna i målet jäm te rättens pro­

tokoll v ara tillgängliga.

Juryns prövning skall grundas å vad vid huvu dförhandlingen inför juryn

förekommit. Har ny huvudförhandling ägt rum, skall prövningen grundas å

vad därvid förekommit.

Juryns svar skall, skriftligen avfattat, tillställas rätten.

10 § Då i mål, vari målsägande fört talan, frågan huruvida brott förelig­

ger prövats av jury, må, om omständigheterna föranleda därtill, förordnas
att målsäganden och den tilltalade skola bära var sin rättegångskostnad.

11 § Dom i try ckfrihetsmål skall meddelas senast söckendagen efter det
juryns svar tillställts rätten. Finnes på grund av målets beskaffenhet råd­

rum för domens beslutande eller avfattande oundgängligen erforderligt, må
rätten dock besluta om anstånd därmed i högst en vecka. Vid avkunnande

av dom erfordras ej att juryn är närvarande.

12

Bestämmelser om ersättning till juryman meddelas av regeringen.

13 § Vad i d enna lag är stadgat om tryckfrihetsmål, vari talan föres om

ansvar, skall i tillämpliga dela r gälla beträffande tryckfrihetsmål, vari utan
samband med åtal talan föres om skrifts konfiskering eller om enskilt an­
språk; i mål om enskilt anspråk gälle d ock följande särskilda bestämmel­
ser.

Vid målets beredande skall utredas, huruvida anspråket enligt tryckfri­

hetsförordningen må göras gällande mot svaranden samt, om så erfordras,

beslut därom meddelas. Om föreläggande för part att komma tillstädes och

om verkan av parts utevaro gälle vad i rättegångsb alken är stadgat angåen­

de sak, varom förlikning ej är tillåten. Skall jury ej medverka varde målet

utsatt till huvudförhandling i den för tvistemål i allm änhet gällande ord­

ningen.

Denna lag tr äder i kraft den 1 januari 1978. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om rättegången i mål som före ikraftträdandet har an-

hängiggjorts vid domstol.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Sigvard Holstad
(Justitiedepartementet)

'' Senaste lydelse 1964: 748.

2293

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.