SFS 1977:1016

771016.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:1016 Lag

Utkom från trycket

vissH bestämmelser på tryckfrihetsförordningens

den 22 dec. 1977

Område;

utfärdad den 15 december 1977.

Enligt riksda gens beslut' föreskrives följande.

1 § Bestämmelse i den na lag som avser tryckt skrift eller tryckning av
skrift äger motsvarande tillämpning på annan skr ift, på vilken tryckfrihets­

förordningen är tillämplig, eller på mångfaldigande av sådan skrift genom
stencilering, fotokopiering eller liknande tekniskt förfarande.

2 § Allmänt åtal för tryckfrihetsbrott som avses i 7 kap. 4 § 1 -7 eller 5 §

1 tryckfrihetsförordningen får väckas endast efter regeringens medgivan­

de.

3 § I fal l som a vses i 1 0 kap. 11 § andra st ycket tryckfrihetsförordningen

får befattningshavare av lägst fänri ks grad taga tryckt skrift i förvar.

4 § Den som här i riket framställer tryckt skrift är skyldig att under ett

år. räknat från det skriften utgavs, bevara och efter anmodan av justitie-

kanslem tillhandahålla denne ett exemplar av skriften för granskning.

2288

' Prop. 1977/78:62. KU 2 0, rskr 78.

¬

background image

Motsvarande skyldighet föreligger beträffande sådan utom riket fram-

SFS 1977:1016

ställd t ryckt skrift som anges nedan under 1 eller 2 och som införes till ri­

ket. Skyldigheten åvilar

1. i fråga om periodisk skrift, för vilken utgivningsbevis finnes eller

skall finnas, den som här i riket är utgivare av skriften,

2. i fråga om skrift, som ej är periodisk och vilken är helt eller delvis av­

fattad på sv enska språket, skriftens förläggare här i riket eller, om sådan

förläggare ej finnes, den som har låtit utlämna skriften för spridning här.

I fall som a vses i andra stycket 2 inträder ej skyldighet som där sägs, så

länge endast enstaka exemplar av skriften har införts till riket.

Det åligger polismyndighet att på begäran biträda justitiekanslem vid an­

modan enligt denna paragraf.

5 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 4 § d ömes till

böter eller fängelse i högst ett år. I ringa fall skall ej dömas till ansvar.

1 mål om ansvar för brott som sägs i fö rsta stycket är justitiekanslem

åklagare.

6 § Utlänning får vara ägare till periodisk skrift som trycks här i r iket,

om han har hemvist här. På de villkor som gäller för svensk medborgare

får utlänning vara utgivare av periodisk skrift, för vilken utgivningsbevis
finnes eller skall finnas.

7 § Patent- och registreringsverket prövar ärenden rörande utgivnings­

bevis för p eriodisk skrift samt mottager anmälningar beträffande utgivare
av sådan skrift eller ställföreträdare för utgivare.

Uppfyller ansökan om utgivningsbevis icke vad som är föreskrivet om

sådan ansökan och efterkommer sökanden ej föreläggande att inom viss tid

avhjälpa br isten, får ansökningen avvisas.

Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om avgift för ansökan i

ärende rörande utgivningsbevis för periodisk skrift samt om avgift för ut­
drag ur register över periodiska skrifter.

8 § Talan mot slutligt beslut av patent- och registreringsverket i ärend e

rörande utgivningsbevis föres genom besvär hos patentbesvärsrätten inom
två månader från beslutets dag. Talan mot patentbesvärsrättens slutliga
beslut föres hos regeringsrätten genom besvär inom två månader från be­
slutets dag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978. Bestämmelserna i 4 § först a

och gärde styckena samt i 5 § skall tillämpas äv en beträffande tryckt skrift
som har utgått från t ryckeri under år 1977. Skyldigheten föreligger i sådant
fall under e tt år, räknat från det skriften utgick från t ryckeriet.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

SVEN ROMANUS

(Justitiedepartementet)

2289

144-SFS 1977

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.