SFS 1977:1018

771018.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:1018 Lag

Utkom från trycket

0^1 ändring i radloansvarighetslagen (1966: 756);

utfärdad den 15 december 1977.

den 22 dec. 1977

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fr åga om radioansvarighetslagen

(1966:756)

cU'ls att i 3 o ch 10 § ?} orde t "Konungen" skall bytas ut mot "regering­

en".

dels att 1. 5 och 7-9

skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lage n skall införas en ny paragraf. 9 a §, av nedan angivna ly­

delse.

1 § Denna lag gäller yttrandefriheten i lju dradio- och televisionsprogram

(radioprogram) som svenskt programföretag äger anordna med ensamrätt.

Bestämmelsen i 5

andra stycket är tillämplig även på meddelande för

offentliggörande i program som anordnas av utländskt programföretag

samt anskaffande av uppgifter och underrättelser för sådant offentliggö­

rande. Bestämmelserna i 2 § första stycket samt 4, 5 och 7-9 a §§ äro ej

tillämpliga på program eller del av program som består i dir ektsändning av

dagshändelse eller av sådan gudstjänst eller offentlig tillställning som
anordnas av annan än programföretaget.

I fråg or, som ej behandlas i den na lag eller i be stämmelse som meddelats

med stöd av lagen, gäller vad som föreskrives i a nnan författning.

5 § Ansvar för yttrandefrihetsbrott i radioprogram eller för medverkan

till sådant brott får ej ådömas annan än den som är ansvarig enligt 4 §.

Den som lämnat meddelande för offentliggörande i radioprogram eller

anskaffat uppgift eller underrättelse för att offentliggöra den i radiopro­
gram eller för att lämna meddelande som nyss sagts är fri från ansvar och
skadeståndsskyldighet. Om sådant förfarande under motsvarande förhål­

landen skulle ha kunnat föranleda ansvar eller skadeståndsskyldighet en­
ligt tryckfrihetsförordningen, må dock dömas till ansvar eller skadestånds­
skyldighet.

7 § Fråga som rör missbruk av yttrandefriheten i radioprogram bedö-

mes efter samma grunder som gälla för bedömningen av missbruk av

tryckfriheten enligt 1 kap . 4 § tryckfrihetsförordningen.

Den som är ansvarig för innehållet i r adioprogram enligt 4 § första eller

tredje stycket skall anses ha haft kännedom om innehållet och medgivit att

programmet sändes.

I mål om ansvar eller skadestånd eller om förverkande av egendom eller

annan särskild rättsverkan på grund av yttrandefrihetsbrott i radi oprogram

får fråga ej väckas om vem som. utan att vara ansvarig för brottet eller ska­
deståndsskyldig enligt denna lag. författat eller framställt programmet,

framträtt i d etta eller lämnat meddelande för offentliggörande i program­

met.

Fråga om vem som är ansvarig för brott som avses i 5 § andra stycket

2294

Prop. I977/7«:U2. KU 20. r skr 78.

.⬢''till

¬

background image

andra punkten får utan hinder av tredje stycket i förevarande paragraf

SFS 1977:1018

handläggas i samma rättegång som mål som angives där.

f.

8 § Mål om ansvar eller skadestånd eller om förverkande av egendom el­
ler annan särskild rättsverkan på grund av yttrandefrihetsbrott i radiop ro­

gram upptages av Stockholms tingsrätt. Om det är lämpligt med hänsyn till

utredningen, kostnader och andra omständigheter, kan sådant mål u ppta­

gas även av annan tingsrätt som är behörig att pröva tryckfrihetsmål.

Beträffande rättegången äga i övrigt 12 kap. och 14 kap. I -3 §§ tryckfri­

hetsförordningen samt lagen den 22 april 1949 (nr 164) med vissa bestäm­

melser om rättegången i tryckfrihetsmål, jämte anslutande föreskrifter,
motsvarande tillämpning. De som äro jurymän för tryckfrihetsmål äro be­
höriga att medverka även i mål som avses i denna paragraf.

Bestämmelserna i första och andra styckena gälla även mål angående an­

svar eller skadeståndsskyldighet på grund av brott som avses i 5 § andra
stycket andra punkten och som ej gäller det sätt på vilket uppgift eller un­

derrättelse anskaffats. �r fråga om brott, varigenom någon anskaffat

uppgift eller u nderrättelse men ej offentliggjort denna i radio program eller
meddelat den till an nan för sådant offentliggörande skall dock vad nyss

sagts gälla endast om det är uppenbart att anskaffandet skett för offentlig­

görande i ra dioprogram.

Allmänt åtal för yttrandefrihetsbrott i rad ioprogram väckes av justitie-

kanslern. Sådant åtal skall väckas inom sex månader från det programmet

sändes. Justitiekanslern är åklagare även i annat mål som skall handläggas

i samma ordning som mål om yttrandefrihetsbrott i rad ioprogram.

9 § Programutgivare, den som är eller har varit anställd hos programfö­

retaget elle r annan som har tagit befattning med radioprogram eller med

nyhetsmeddelande för sådan program får ej röja vad han därvid erfarit om
vem som författat eller framställt program, framträtt i program eller lämn at
meddelande för offentliggörande i p rogram, om ej

1. denne har samtyckt därtill;

2. i må l som sägs i 7 § tredje stycket fråga är. huruvida den. mot vilken

talan f öres, enligt denna lag ä r ansvarig för brottet eller är skadestånds­
skyldig;

3. i f all som avses i 5 § andra stycket fråga är om sådant brott mot riket s

säkerhet som angives i 7 kap. 3 § första stycket I tryckfri hetsförordningen;

4. i fa ll som avses i 5 § andra stycket fråga är om brott enligt 7 kap. 3 §

första stycket 2 eller 3 tryckfrihetsförordningen och rätten finner det erfor­
derligt att vid förhandling uppgift lämn as, huruvida den som är tilltalad el­
ler skäligen misstänkt för brottet har lämnat meddelandet;

5. rätten av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse finner det vara av

synnerlig vikt att uppgift i saken lämnas vid vittne sförhör eller förhör med

part under sanningsförsäkran.

Brott mot denna paragraf bestraffas med böter eller fängelse i högst ett

år. �&tal får vä ckas uv åklagare endast om målsäganden angiver brottet till
åtal. �&klagare är justitiekanslern.

9 a § Myndighet eller annat allmänt organ får ej efterforska den som för­
fattat eller framställt radioprogram, framträtt i sådant program eller lämnat

2295

¬

background image

SFS 1977:1018

meddelande för offentliggörande i radioprogram i vidare mån än som er-,

fordras för åtal eller annat ingripande mot honom som ej står i strid med

denna lag. Får efterforskning förekomma, skall därvid beaktas den i 9 §

första stycket angivna tystnadsplikten.

För efterforskning i strid med f örsta stycket första punkten dömes till

böter eller fängelse i högst e tt år. �&klagare är justitiekanslern.

Denna lag-träder i kraft den 1 Januari 1978. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om rättegången i mål som före ikraftträdandet har an-

hängiggjorts vid domst ol.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Sigvard Holstad
(Justitiedepartementet)

It?'
if t

f

ia

f

'ji

c.

iii

,4,

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.